Relative Clause -Adjective clause- Sıfat cümlecikleri- ilgi cümlecikleri

Relative Clause ,Adjective clause, Sıfat cümlecikleri, ilgi cümlecikleri,

 

 

Relative Clause ,Adjective clause, Sıfat cümlecikleri, ilgi cümlecikleri,

Türkçedeki karşılığı ilgi cümlecikleri olan relative clause, İngilizce’de adjective clause olarakta yani sıfat cümleciği olanakla bilinir.

Bu cümleciklerin görevi isimlere yada başka cümlelere sıfatlık yapmaktır.

Define Relative clauses

Tanımlayıcı ilgi cümlecikleri

 

Tanımlayıcı ilgi cümlecikleri ana cümlede bahsedilen hangi kişilerin, yerlerin , şeylerin yada fikirlerin

olduğunu açıklar. Ana cümlenin anlamını tamamlayacak bilgiyi sunar. Bu göreviyle ilgi cümleciği ana cümlenin bir vazgeçilmezidir.

Onun bildirdiği açıklama olmasa ana cümle vermesi gereken anlamdan yoksun kalır. Bu yüzden relative clause virgül içinde kullanılmaz.

Ana cümle içinde sözü edilen kişi yada nesnenin hemen ardından bir ilgi zemini (relative pronoun) getirilir veondan sonra ana cümlenin devamı gelir .

 

örnek =

ana cümle : The student is from France .

ilgi cümleyi: He sits next to me

The student who sits next to me is from France.

Benim yanımda oturan öğrenci Fransa’dan.

 

The boy is very upset.

He lost the game.

The boy who lost the game is very upset.

Oyunu kaybeden çocuk üzgün.

 

Nitelenen bir insansa relative clause who, whom, yada that ile başlar.

Nitelenen isim kendisini niteleyen relative Clause’un Öznesi ise whom yada that; nesnesi ise who, whom yada that ilgi cümleciğine bağlanır.

 

Diğer ilgi zamirleri which, nesneleri niteler, Whose ise ilgi cümleciği iyelik durumu bildireceği zaman kullanılır. That’in nesneleri de nitelediğini de unutmamak gerekir.

 

 

My sister teaches high School. She lines in Paris.

My sister who / that lines in Paris teaches at high School.

Pariste yaşayan kardeşim 1 işede öğretmenlik yapıyor

 

 

Relative pronoun as a subject

Tanımlayacağımız isim tanımlayan cümlede özne konumunda ise aşağıdaki gibi cümleler kurabiliriz. Tanımladığımız bir insansa who, cansız varlıklar yada hayvanlar için Which, her iki durum içinde that kullanabiliriz.

 

The notebook iş yours. It is on the table.

The notebook which / that is on the table is yours.

Masanın üzerindeki defter seninki.

 

The customer was very rich.

She came yesterday.

The customer who / that came yesterday was very rich.

Dün gelen müşteri çok zengindi.

 

Yukarıdaki Cümlelerde which, Who ve that ilgi cümleliğinin öznesi konumundadır. Ana cümlenin öznesini yani “the notebook” ve “the customer”ı tanımladıkları için bu ilgi zamirleri öznenin yerine geçmektedirler.

 

Relative Pronoun as an Object

İlgi cümleciğinin tanımladığı isim ana cümlede nesne konumunda ise who, whom, which ve that zamirlerini bu ismin yerine kullanabiliriz. İnsanlar için who, whom‘, cansızlar yada hayvanlar için which her iki durum için ise that kullanılabilir.

Bu tür Cümlelerde hiçbir ilgi zamirini kullanmasak yanlış olmaz . Cümle yine aynı anlamı verir .

 

The Woman was Mrs. Kelly. I saw her

The woman I saw was Mrs. Kelly

Benim gördüğüm kadın, bayan Kelly’di

 

Relative pronoun “whose”

Tanımladığımız isim, tanımlayan cümlede iyelik (sahiplik) bildiriyorsa, hem insanlar hem hayvanlar hemde nesneler için whose kullanılır.

 

susan spends much money

Her father İsa famous actor

Susan Whosefather is a famous actor spends much money.

 

Sahiplik bildiren whose,  his,  her,  its,  their iyelik zamirlerinin yerini tutar ve aynı onIar gibi cümle içinde sfat görevinde olup bir isimIe birlikte kullanılır.

Ardından mutlaka bir isim gelen whose,  relative clause’un başında bulunur.  Cümlede çıkartılması söz konusu olmaz.

1.  We can’t put it on this table onu bu masanin üzerine koyamayiz.)

2.  Its leg is broken. (Onun bacağı kırık.)

3.  We can’t put it on this table whose leg is broken. (Onu bacağı kırık olan bu masanın üzerine koyamayız.)

1.  The girl sings well. (Kız iyi söylüyor.)

2.  I listened to her song. (Onun şarkısını dinledim

3.  The girl whose song I listened to sings well. (Şarkısını dinlediğim kız iyi söylüyor.)

 

OBJECT OF THE PREPOSITION RELATIVE

(Edatın nesnesi görevindeki ilgi zamiri)

 

Tanımlanan cümlede bir edat(preposition) kullanılmışsa,  bu cümleyi tanımlayan ilgi zamiri

(relative pronoun)  bazi durumlarda o edatin

nesnesi konumunda bulunur. Bu durumda bu edatı ilgi cümleciğinde ilgi zamirinin önünde yada ilgi cümleceğinin sonunda kullanabiliriz

 

1.  The woman is a lawyer(Kadin avukat.)

2.  My mother is talking to her. (  Annem onunla konuşuyor)

The woman to whom my mother is talking is a lawyer.

The woman who(m)  my mother is talking to is a lawyer.  my mother is talking to is a lawyer.

The woman that my mother is talking to is a lawyer.

Annemin konuştuğu kadın avukattır.

 

1.  This is the problem. (Sorun budur.)

2.  We were talking about it yesterday.  Dün onun hakkında konuşuyorduk.)

 

This is the problem about which we were talking yesterday.

This is the problem which we were talking about yesterday.

This is the problem that we were talking about yesterday.

This is the problem   we were talking about yesterday.

( Dün hakkında konuştuğumuz sorun budur.)

 

Ingilizce’nin resmi Kullanımında edat which ya da whom ile başlayan ilgi cümleciği başında yer alır.  Günlük kullanimda ise edat,  ilgi cümleciğinin özne ve filinden sonra kullanılır.

 

RELATIVE PRONOUN “WHERE”

 

Tanımladığımız isim,  tanımlayan cümlede yer bildiriyorsa(şehir,  ülke,  ev oda,  vs.)  ilgi zamiri(relative pronoun)  olarak where kullanılır.

1.  The hotel was very expensive. (Otel çok pahalıydı.)

2.  We stayed there (Biz orada kaldık.  )

3.  The hotel where we stayed was very expensive. (Kaldgimiz otel çok pahalıydı.)

 

1.  This is the village.  (Kasaba budur)

2.  I spent my childhood there. (Çocukluğumu burada geçirdim.)

3.  This is the village where I spent my childhood.  ( Bu,  çocukluğumu geçirdiğim kasabadir.) 

 

RELATIVE PRONOUN”WHEN”

Tanımladığımız isim bir zaman zarfı ise,  bu tanımlayan cümlede on which at which gibi yapılar yerine when’le de belirtilebilir.

1.  I’ll never forget that day. ( o günü asla unutmayacağım.)

 

2.  I met you then. (Seninle o zaman tanıştım.)

3.  I’ll never forget that day when I met you. (Seninle tanıştığım o günü asla unutmayacağım )

1.  January is the month. ( Ay, Ocak’tır )

2.  The weather is usually the coldest then. (O zaman genellikle hava en soğuk haldedir)

3.  January is the month when the weather is usually the coldest.

(  havanin en soğuk olduğu ay genellikle Ocak’tir.)

RELATIVE PRONOUN”WHY”

Tanımlayacağımız bir sebep ise,  tanımlayan cümlede for which reason yerine why kullanılabilir.

 

The reason why I’m calling him is to invite him to the meeting

(Onu arıyor olma sebebim onu toplantıya davet etmektir.)

They didn’t tell her the reason why she failed

(Ona basarisiz oluşunun sebebini söylemediler.)

 

  NON-  DEFINING RELATIVE CLAUSES

(Tanımlayıcı olmayan ilgi cümlecikleri)

Bu tür relative clause’lar niteledikleri ismi belirtme vazifesi yapmazlar.  Bu yüzden“hangi…?  sorusunun cevabini da vermezler.

 Cümle içindeki görevleri,  zaten belirli olan bir isim Hakkında ek bilgi vermektir,  bunu daha fazla açıklamaktır.  

Bu tür ilgi cümlecikleri kullanılmasa bile temel cümlenin anlamı bozulmaz.  Non-  defining relative clauses mutlaka iki virgül arasında kullanılmalıdır.

 

1.  My brother who lives in Ankara is a journalist. (Ankara’da yasayan erkek kardeşim gazetecidir.)

Yukarıdaki cümlede konuşmacının birden fazla erkek kardeşi olduğu,  gazeteci olanın ise Ankara’da yasayan kardeşi olduğu belirtiliyor.

Burada ilgi cümleciği anlam bütünlüğü için gereklidir.

2.  My brother,  who lives in Ankara,  is a journalist.  (Erkek kardeşim,  ki Ankara’da yaşıyor,  gazetecidir.)

Yukarıdaki cümlede konuşmacının tek bir erkek kardeşi vardır.  Sözünü ettiği kardeşinin kim  olduğu zaten bilinmektedir.  Onun Ankara’da yaşadığının belirtilmesi ise bir ek bilgidir.  Bu yüzden virgüller arasında kullanılır.  cümleden çıkarılsa da genel anlam bozulmaz

 

NON-  DEFINING CLAUSES AS A SUBJECT

 

Tanımlayıcı olmayan ilgi cümlecikleri özne görevi gördüklerinde insanlar için who,  hayvan ya da cansız varlıklar için which kullanılır:

Professor Tanakan who was teaching literature,  is a retired teacher.

Profesör Tanakan,  ki o edebiyat öğretiyordu,  emekli bir öğretmendir.)

Sarah Applegate who is a famous writer,  is my classmate.

(Sarah Applegate,  ki o ünlü bir yazardır,  benim sınıf arkadaşımdır.)

The moon which appears in many ancient drawings,  was an important symbol

Ay,  ki pek çok eski çizimlerde görünür,  önemli bir semboldü.)

the moon,  the sun,  the world gibi başka emsali olmayıp tek olan isimler zaten bilindikleri için onlar hakkında ek bilgi veren ilgi cümlecikleri her zaman iki virgül arasında bulunurlar.

 

 

NON-  DEFINING CLAUSES AS AN OBJECT

Tanımlayıcı olmayan ilgi cümleciden nesne görevi gördüklerinde insanlar için who ya da whom,  hayvanlar ya da cansız varlıklar için which kullanılır:

Mrs.  Brown whom I met yesterday,  was my teacher

(Bayan Brown.  ki onunla dün karşılaştım,  benim öğretmenimdi.)

Your friend Ozgür,  whom I talked to yesterday is a very intelligent boy

(Benim dün konuştuğum arkadaşın Özgür çok zeki bir çocuktur)

These letters,  which my mother had written to my father,  are very special for me.

Annemin babama yazmış oldugu bu mektuplar benim için çok özeldir.)

 

NON-DEFINING CLAUSES WITH”WHOSE

 

That car,  whose seats are covered with leather,  is very expensive

(Koltuklan deri kaplı olan şu araba çok pahalıdır.)

 

EXPRESSIONS OF QUANTITY IN RELATIVE CLAUSES

(Ilgi cümleciklerinde nicelik ifadeleri)

ilgi cümleciği of ile biten bir nicelik ifadesi içerebilir:  many of, some of , none of , two of ,half of, a few of, little of, a number of ,both of , neither of  , all of each of,

Bunlardan biri kullanılacaksa arkalarından whom,  which ya da whose ilgi zamirlerinden biri kullanılmalıdır. Böylelikle non-defining relative clause temel cümledeki ismin bir bölümü  hakkında bilgi verir

 

1.  My neighbours play tennis at the weekends (Komşularım hafta sonları tenis oynar)

2.  Both of them are doctors.  (Her ikisi de doktordur)

 

My neighbours,  both of whom are doctors.  play tennis at the weekends

(Her ikisi de doktor olan komşularım haftasonlan tenis oynarlar)

 

1.  She read novels.  Romanlar okur)

2.  Most of them are written in German.

(Onarn çoğu Almanca yazılmıştır)

 

She read novels,  most of which are written in German

(Çoğu Almanca yazılmış olan pek çok roman okudu.)

 

Tanımladığımız isim iyelik bildiriyorsa nicelik ifadelerinin ardından whose kullanılır:

 

Mrs.  Dolu got angry with Ahmet.

(Bayan Dolu Ahmet’e kızdı)

2.  One of his problems was being noisy in class

(Sorunlanandan biri sınıfta gürültücü Olmasıydı.)

 

ORDINATE RELATIVE CLAUSES

(cümlenin tamamını niteleyen ilgi cümlecikleri)

Bu tür ilgi cümlecikleri kendinden bir önceki cümlenin tamamını nitelerler.  Bu cümleciklerde kullanılan ilgi zamiri which’tir ve nitelediği cümleyle arasına virgül getirilir

1.  Helen passed her maths exam.

2.  This surprised everybody.

(Helen matematik sınavını geçti.   bu herkesi şaşırttı.)

 

Helen passed her maths exam,  which surprised everybody

(Helen matematik sınavını geçti,  ki bu herkesi şaşırttı.)

 

2.  We hadn’t expected this

(Bunu beklememiştik.)

1.  The weather was stormy

(Hava fırtınalıydı.)

The weather was stormy,  which we hadn’t expected

(Hava fırtınalıydı.  ki biz bunu beklememiştik.)

 

REDUCING RELATIVE CLAUSES

 

(ilgi cümleciklerini kısaltma)

Bir ilgi cümleciğini anlamini bozmaksizin

cümlecik(clause)  halinden bir sözcük öbeği(phrase)  haline dönüştürmek için bazı kurallara uyulmalıdır.  

Bunu yapabilmemiz için ilgi  zamirinin  that,  who ya da which olması ve cümlede özne konumunda olması gerekir. Nesne konumundaki ilgi cümlecikleri sözcük öbeğine dönüştürülemez.

 

Öncelikle clause ile phrase arasındaki fark Görelim:

Clause(cümlecik):  Bir özne ve fil ile birlikte bunları açıklayan sözcüklerdir.

Phrase(sözcük öbeği):  Aralarında özne ve fil bulunmayan bir takım sözcüklerdir.

 

DSTRUCTURE(Yapi):

ilgi cümleciklerini sözcük öbeğine dönüştürmenin iki yolu bulunur:

Eğer ilgi cümleciğinde fil”be”  şeklinde ise,  ilgi zamiri ve”be”  fiili cümlecikten çıkarılır

 

Clause:  The man who is carrying a briefcase is my neighbour carrying a briefcase is my neighbour

Phrase : The man carriying a briefcase is My neighbour.

Evrak çantası taşıyan adam benim komşumdur.

 

 

Clause :The girls who were playing basketball are my students

Phrase : The girls  playing basketball are my students

(Basketbol oynayan kızlar benim öğrencilerimdir.)

 

Diğer Yazılar için tıklayın

[catlist categorypage=”yes” orderby=rand]

 

——————————————————–

Online Sınav

Online sınav ile kendinizi deneyin.

 

 

[WpProQuiz 1]

 

 

———————————————————-

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.