phrasal verb list

PHRASAL-VERBS
PHRASAL-VERBS

PHRASAL VERB LİSTESİ

Anahtar Kelimeler

phrasal verb nedir, phrasal verb ne demek, phrase, phrasal verb anlamı, phrasal verb örnek, phrasal verb türkçesi, phrasal verb kullanımı, phrasal verb  açıklaması, phrasal verb yazılışı, phrasal verb okunuşu, phrasal verb örnek cümle, phrasal verb  eş anlamlı, phrasal verb  zıt anlamlı, phrasal verb Synonyms, phrasal verb Antonyms, phrasal verb ders, phrasal verb soru,phrasal verb alıştırma, phrasal verb online sınav, phrasal verb cevap, phrasal verb çözüm, phrasal verb öğrenme, phrasal verb ezber, phrasal verb kolay, phrasal verb video, phrasal verb görsel eğitim, phrasal verb resim, yds, teog, lise, orta okul, üniversite

Kısaltmalar

sth : Something : Bir şey

sb: somebody : Birisi

 

 

Phrasal Verb List

 

abide by(tr) : keep to,  adhere to  ( bağlı kalmak.)

They will abide by their promise.  ( Sözlerine Bağlı kalacaklar.)

We hope he will abide by his decision.  ( Kararına bağlı kalmasını umuyoruz.)

 

************************************************************************************

 

account for(tr) : explain,  give a good reason for.  ( nedenini göstermek,  hesap vermek. )

She couldn’t account for her mistakes.  ( Hatalarının hesabını veremedi. )

How will they account for their lateness?  ( Geç kalmalarını nasıl açıklayacaklar? )

 

************************************************************************************

 

 act up (intr)  behave or perform badly.  ( kötü davranmak,  sorun çıkarmak. )

The engine is acting up again. ( Motor yine sorun Çıkarıyor. )

The boys have been acting up all day. ( Çocuklar tüm gün sorun Çıkarıyorlar. )

 

************************************************************************************

 

add up(tr)  a. (sep)  find the sum of several numbers.  ( sayılarn toplamını hesaplamak. )

The waitress added the bill up.  ( Garson faturayı hesapladı. )

b.  make sense. ( bir anlam ifade etmek. )

All of these clues don’t add up.   ( Tüm bu ipuçları  bir anlam ifade etmiyor. )

 

************************************************************************************

 

add up to(tr):  a.  Amount to sth.  ( yekün tutmak, – ı bulmak. )

These numbers add up to 189.  ( Bu rakamlar 189 tutuyor. )  

b.  indicate sth, mean.  ( göstermek,  anlamına gelmek. )

All that you say adds up to the difference of mentality among us.  ( Tüm söyledikleriniz aramızdaki düşünüş farklılığını gösteriyor. )

 

************************************************************************************

 

agree with(tr)  have same opinion as,  coincide with.  ( biriyle aynı fikirde olmak, uymak. )

We can’t agree with you in this matter.  ( Bu konuda sizinle ayni fikirde olamıyoruz. )

His explanation agrees with the situation.  ( Açıklaması duruma uyuyor. )

 

************************************************************************************

 

allow for (tr)  consider,  take account of sth /sb.  ( hesaba katmak, göz önünde bulundurmak. )

We will go for a picnic, allowing for the rainy weather. ( yağışlı havayı hesaba katarak pikniğe gideceğiz. )

Allow for your debts before buying that car.  ( o arabayı almadan önce borçlarını göz önünde bulundur. )

 

************************************************************************************

ask after (tr)  seek information about. ( biri hakkında soru sormak,  halini hatırını sormak. )

She was asking after you. ( Senin hatırını soruyordu. )

I visited her last week and asked after her health.  ( Geçen hafta onu ziyaret ettim ve sağlığını sordum. )

 

************************************************************************************

 

ask for (tr)  a.  request.  ( ricada bulunmak. )

They asked for some help. ( Yardım ricasında bulundular. )

b.  to ask for trouble. ( Belasını aramak. )

The dog bit her.  I can say that she asked for it.  ( Kopek onu ısırdı. Diyebilirim ki belasını aradı. )

 

************************************************************************************

 

ask in (tr) (sep)  invite sb to enter the house. ( birini eve,  içeriye davet etmek. )

She kept them standing at the door;  didn’t asked them in. ( Onlar kapıda bekletti,  içeri davet etmedi. )

 

************************************************************************************

 

ask out (tr)  invite sb to go to a meal. ( birini yemege davet etmek. )

He asked me out two days ago.  ( iki gün önce beni yemeğe davet etti. )

 

************************************************************************************

 

back away (intr)  retreat ( korkudan geri çekilmek.)  

The frightened girl backed away from the dog. ( Korkan kız köpekten geri çekildi.)

 

************************************************************************************

 

back down off (intr)  give up a claim, yield ( iddiadan vazgeçmek,  hatalı olduğunu kabullenmek.)

They backed down and accepted our proposals ( Hatalı olduklarını kabullendiler ve bizim tekliflerimizi kabul ettiler.)

 

************************************************************************************

 

back out (of sth) withdraw from a promise,  etc.. ( sözünden caymak.)

swear that you won’t back out ( Sözünden  caymayacağına yemin et.)

 

************************************************************************************

 

back up (tr)  a. (sep)  encourage,  support.   cesaret vermek, desteklemek. )

The professor never backs us up / backs up us.  Profesör bizi asla cesaretlendirmez. )

b. (intr)  move up backwards. ( geri gitmek.)  

I hit a car while backing up the truck.  Kamyonu geri surerken bir arabaya vurdum. )

 

************************************************************************************

 

bail out (tr,sep)  a.  help in an emergency.  ( acil bir durumda yardim etmek. )

I hope somebody will bail us out of this. Birinin bize yardim edeceğini umuyorum. )

b. pay money as a surety for sb.  ( birinin kefaletini odemek. )

We had to pay 1000 dolars to bail Jim out.  ( Jim i çıkarmak için 1000 dolar kefalet ödedik. )

 

************************************************************************************

 

bale out (intr)  leave by parachute.  ( uçaktan paraşütle atlamak. )

The crew could successfully baled out. ( Mürettebat uçaktan paraşüte başarıyla atlayabildi. )

bank on depend on.  have confidence in. (e güvenmek. )

Can we bank on their decisions. ( Onların kararlarına güvenebilir miyiz? )

be against (tr)   be opposed to.  ( -e karşı olmak. )

We are all against discussing this matter once more.  ( Hepimiz bu konuyu bir kez daha tartışmaya karşıyız. )

 

************************************************************************************

 

be over (intr)  be finished.  ( Sona ermek. )

The party is over;  we can go out.   ( Parti bitti gidebiliriz. )

 

************************************************************************************

 

bear down (tr)  defeat or overcome sb /sth.  (  yenme üstesinden gelmek. )

They couldn’t bear down the enemy soldiers.  Düşman askerlerini yenemediler. )

 

************************************************************************************

 

bear down on / upon (tr):  move quickly towards.  ( hızla yaklaşmak,  tehditle üzerine yürümek. )

The policeman bore down upon the thieves.  ( polis hırsızlara hızla yaklaştı. )

 

************************************************************************************

 

bear out (tr,sep)  support,  confirm.  ( desteklemek,  doğrulamak. )

They will bear me out. ( Beni doğrulayacaklar. )

 

************************************************************************************

 

 bear up(intr)  survive,  continue to do the necessary things of life.  ( hayatta kalmak,  yaşamını idame ettirmek. )  

She bore up bravely after her husband’s death.  ( eşinin ölümünden sonra cesurca yaşamını idam ettirdi. )  

 

************************************************************************************

 

be in on (tr)  participate.  ( katılmak. )

We will be in on your plans. ( Sizin  planınıza katılacağız. )  

 

************************************************************************************

 

believe in (tr)  a.  trust,  have confidence in.  ( güvenmek,  itimat etmek. )

Do you believe in what he says.  ( Söylediklerine itimat ediyor musun?)

b. feel sure of the existence of sb/sth.  ( bir şeyin varlığına inanmak.)

The children believe in ghosts.  ( Çocuklar hayaletlere inanıyorlar.)

 

************************************************************************************

 

bite off (tr.sep)  cut off with the teet.  ( ısırık almak. )

The small girl wanted to bite off a piece of the chocolate bar.  ( Küçük kız çikolatadan bir ısırık almak istedi. )

 

************************************************************************************

 

blow in (intr)  arrive unexpectedly.  ( beklenmeksizin Çıkagelmek. )

Sally blew in,  we didn’t expect to see her today. Sally çıka geldi, bugün onu görmeyi beklemiyorduk. )

 

************************************************************************************

 

blow out (intr) (sep)  extinguish by blowing. ( üfleyerek söndürmek. )  

He took a deep breath and blew the candles out. ( Derin bir nefes aldı ve mumlara üfleyerek söndürdü. )

 

************************************************************************************

 

blow over (intr)  pass,  vanish.  ( geçmek,  yok olmak. )  

These problems will blow over as the time goes by.  ( Zaman geçtikçe bu sorunlar yok olacak. )

 

************************************************************************************

 

blow up (tr)  a. (sep)  destroy by explosion.  explode. ( havaya ucmak. )

The building was blown up by the terrorists. ( Bina teröristler tarafından havaya uçuruldu. )

b. become very angry. ( çok sinirlenmek,  öfkelenmek. )

Why did your parents blow up at you? ( Ailen sana neden öfkelendi? )

 

*******************************************************************************

 

break away (intr)  escape. ( kaçmak. )

Three prisoners broke away last week. ( üç mahkum gecen hafta kaçtı. )  

 

************************************************************************************

 

break down: a.  (intr) stop working properly.  bozulmak,  arıza yapmak. )

This car’s engine has broken down. Bu arabanın motoru arızalandı. )  

b. (intr)  lose control of one’s feeling,  burst into tears.

( duygularına hakim olamamak,  Göz yaşlarına boğulmak. )

She broke down when she saw him after 20 years. (20 yıl sonra onu görünce göz yaşlarına boğuldu. )

c. (intr)   fail,  stop.  ( başarısız olmak,  devam edememek sonuçsuz kalmak. )

Talks have broken down today. ( Konuşmalar bugün sonuçsuz kaldı. )

 

************************************************************************************

 

break in a. (intr)  enter illegally.  ( yasal olmayan yolla içeri girmek. )

A thief broke in last night but he couldnt find my money. ( Dün gece içeri bir hırsız girdi ama paramı bulamadı. )  

b. (tr)  interrupt.  ( müdahale etmek. )  

Please,  don’t break in our conversation!  Lütfen konuşmamıza müdahale etmeyin! )

c. (trsep)  train sb/sth.  ( eğitmek, terbiye etmek. )

My father likes to break in dogs. ( Babam köpekleri eğitmekten hoşlanır. )

Are you going to break your new assistant in?  Yeni yardimcini eğitecek misin? )

 

************************************************************************************

 

break into(tr)  enter by force. ( güç kullanarak içeri girmek. )

Someone broke into the shop last night. ( Dün gece biri zorla geri girdi. )

 

************************************************************************************

 

break off a. (intr)  break an engagement to marry. evlilik oncesi nişan bozmak. )

They broke off  ( Nisanlam bozdular. )

a. (intr) inlorup Stop temporarilyn.  ( bir süre için bir eylemi durdurmak, ara vermek. )

Let’s break off for ten minutes. ( 10 dakika ara verelim. )  

 

************************************************************************************

 

break Out (intr) a. occur suddenly, Start  ( ansızın ortaya çıkmak, başlamak, patlak Vermek. )

The war broke out on October 17th  ( savaş 17 Ekim’de Patlak verdi. )

The fire broke out in the kitchen of the building  ( Yangın binanın mutfağında başladı. )   

b. escape   ( kaçmak. )

The prisoners have broken out.   ( Mahkumlar kaçtılar. )

 

************************************************************************************

 

break up a. (intr)  come to an end.  ( sona ermek. )

The meeting finally broke up. ( Toplantı nihayet sona erdi. )  

b. (tr) stop sth by using force.  ( birşeyi güç kullanarak durdurmak. )

He broke up the fight between two students.  ( iki öğrenci arasındaki kavgayı durdurdu. )

c. (intr)  end a relationship with sb.  ( ayrılmak. )

She has just broken up with her boyfriend. ( Erkek arkadaşıyla daha yeni ayrıldı. )

d. (tr,  sep)  seperate or divide sth into small parts,  ( ayırmak ya da küçük parçalara bölmek. )

The rocks broke our ship up.  ( Kayalar teknemizi parçaladı. )  

 

************************************************************************************

 

bring about (tr,  sep) cause to happen.   ( meydana getirmek,  -e neden olmak. )

This accident has been brought about by your carelessness. ( Bu kaza senin umursamazlığın tarafından meydana getirildi. )

 

************************************************************************************

 

bring back (tr sep)  a.  return sbl sth  ( geri getirmek. )

You may borrow my umbrella but bring it back by tomorrow. ( Şemsiyemi ödünç alabilirsin ama yarın onu geri getir. )

b. call sth to mind.  ( hatırlatmak, anımsatmak. )

This melody brings back our pleasant days. ( Bu melodi güzel günlerimizi anımsatıyor. )

 

************************************************************************************

 

bring out (tr,  sep)  a.  publish. ( yayınlamak. )

The publisher is going to bring this dictionary out very soon. ( yayıncı çok yakında bu sözlüğü yayınlanacak. )  b. produce.  ( üretmek. )

Their company will bring a new model out the following month. ( şirketleri gelecek ay yeni bir model üretecek. )

 

************************************************************************************

 

 bring through (tr, sep)  help sb to recover, save sb.  ( iyilestirmek,  birinin hayatını kurtarmak. )

He was very ill The doctor brought him through. ( o çok hastaydı Doktor onu iyileştirdi. )

 

************************************************************************************

 

bring up (tr,  sep)  a.  raise,  train children.  ( cocuklar buyutmek,  yetistirmek. )

Her mother brought up six children.   ( Annesi alti cocuk buyuttu. ) 

b.  present,  introduce a subject.  ( ortaya bir konu atmak, sunmak.)

They brought up the subject of money again.  ( Para konusunu yeniden ortaya attılar. )

 

************************************************************************************

 

brush up (tr,  sep)  improve by studying.  ( birseyi caltsarak ilerletmek. )

George must brush up his German before he takes the final exam. ( George final snaunna girmeden once Almancasini ilerletmeli. )

 

************************************************************************************

 

bump into (tr)  meet sb by chance.  ( birine rastlamak. )

I bumped into Helen yesterday.   ( Dun Helen’a rastladim. )

 

************************************************************************************

 

burn down (intr)  burn completely,  destroy by burning.  ( tamamen yanmak,  ateşe vermek. )

The house burned down. ( Ev tamamen yandi. )

The terrorists burned the building down.  Teroristler binayı ateşe verdi. )

 

************************************************************************************

 

buy over (tr,  sep)  bribe sb.   ( rüşvetle elde etmek,  birini satın almak. )

He thinks he can buy us over very cheaply  ( Bizi çok ucuza satın alabileceğini sanıyor. )  

call back (tr,  sep)  return a phone call.  ( telefonla birini geri aramak. )

I’ll call you back in half an hour. ( Seni yarim saat içinde geri arayacağım. )

 

************************************************************************************

 

call down (tr,  sep)  reprimand tell off.  ( azarlamak. )  

The boss called me down for doing that.   ( Patron beni onu yaptığım için azarladı. )

 

************************************************************************************

 

call for (tr demand,  require  ( istemek,  gerektirmek. )

This job calls for more advanced strategies. ( Bu is daha ileri stratejiler gerektiriyor. )

 

************************************************************************************

 

call in (tr,  sep)  ask sb to come and help you.  ( yardım için birini çağırmak. )  

Finally,  they decided to call in a doctor.  ( Sonunda bir doktor çağırmaya karar verdiler. )

 

************************************************************************************

 

call off (tr,  sep)  cancel or abandon.   ( iptal etmek,  durdurmak. )

The workers called their strike off yesterday. ( işçiler grevlerini dün durdurdular. )

 

************************************************************************************

 

call on (tr)  a.  pay a short visit to sb.  ( birine kısa süreli uğramak. )

I will call on her to give her book back. ( Kitabını geri vermek için ona ugrayacagim. )

  b.  ask or urge sb to do sth. ( birinden bir şey yapmasını istemek,  onu sıkıştırmak. )

Betty called on me to help her for the party.  ( Betty parti için ona yardım etmemi istedi.)

 

************************************************************************************

 

call out (tr,  sep)  summon sb to an emergency.  ( acil bir durumda birini çağırmak. )

They called out the fire brigade.  ( İtfaiyeyi çağırdılar. )  

 

************************************************************************************

call up (tr,  sep) a.  telephone sb.   ( birine telefon etmek. )

I called him up yesterday but there was no reply. ( Dün onu aradım ama açan olmadı. )

b.  conscript,  summon sb for military service.  ( celbetmek,  askere çağırmak. )

The government called a lot of men up.  ( Hükümet pekçok erkeği askeri hizmete cagirdi.)

 

************************************************************************************

 

calm down  a. (intr)  become calm.   ( sakinleşmek. )

He calmed down in a few minutes.  ( Birkaç dakika içinde sakinleşti. )  

b. (tr,  sep)  make calm.  ( sakinlestirmek. ) 

She was very nervous,  but I calmed her down. ( çok sinirliydi ama ben onu sakinleştirdim. )

 

************************************************************************************

 

care about (tr)  be interested in,  mind,  be concerned with  umursamak, ilgilenmek. )

He doesn’t care about what I feel.   ( Benim ne hissettiğimi umursamıyor. )  

 

************************************************************************************

 

care for (tr)  a.  look after,  take care of.  ( bakmak,  ilgilenmek. )  

There is nobody to care for the children.  ( çocuklara bakacak biri yok. )  

b.  like or love.  ( hoşlanmak ya da sevmek. )

I don’t care for her enough to buy a present for her birthday.

(Onu,  doğum günü için hediye alacak kadar sevmiyorum. )  

 

************************************************************************************

 

carry on (intr)  continue to a work or a duty.  ( bir işe ya da göreve devam etmek. )  

She decided to carry on without him.  ( işine onsuz devam etme kararı aldı. )

 

************************************************************************************

 

carry on with(tr)  a.   continue doing sth.  ( bir şeyi yapmayı sürdürmek. )

Carry on with your work.  We are waiting for you to finish it. ( işini yapmayı sürdür.  Onu bitirmeni bekliyoruz. )

b.  have an affair with sb.   ( ilişki yaşamak, biriyle kırıştırmak. )  

He has been carrying on with Julia for a long time. ( Uzun bir süredir Julia ile ilişki yaşıyor. )

 

************************************************************************************

 

carry out (tr,  sep)  execute,  complete.  ( yerine getirmek,  tamamlamak.)  

They carried out the plan with difficulty.  ( Planı zorlukla tamamladılar. )

 I will carry out my promise.  (Sözümü yerine getireceğim. )

 

************************************************************************************

 

catch on (intr)  a.  understand sth.  ( kavramak,  anlamak. )

They are very quick to catch on,  ( Kavramakta çok hızlılar. )

b.  become popular.  ( rağbet bulmak,  populer olmak.)

I think this song will catch on in a few weeks.  ( Birkaç hafta içinde bu şarkının populer olacağını düşünüyorum. )  

 

************************************************************************************

 

catch up with (tr)  overtake,  reach. ( yetişmek,  geri kalmamak. )

If you study hard,  you’ll catch up with the rest of the class.  ( Sıkı çalışırsan sınıfın geri kalanına yetişeceksin. )

He says he can’t catch up with his work.  ( işlerine yetişemediğini söylüyor. )

 

************************************************************************************

 

check in (intr)  arrive and register (at).  ( bir yere gelmek ve kaydolmak,  adını kaydettirmek. )  

We checked in at the hotel on time.  ( Otele adımızı zamanında kaydettirdik. )

You should check in early in order to get a good seat on the plane.   ( Uçakta iyi bir yer bulmak için adınızı erken kaydettirmelisiniz. )

 

************************************************************************************

 

check out a. (intr)  pay one’s bill and leave a hotel.  ( hesabı ödeyip otelden ayrılmak. )  

Mrs.  Jones hasn’t checked out yet. ( Bayan Jones henüz otelden ayrılmadı. )

b. (tr,  sep)  confirm by carefully checking.  ( dikkatlice kontrol etmek. )

Ask her to check the information out.  ( Ondan bilgiyi kontrol etmesini iste. )

 

************************************************************************************

 

check up (on) (tr)  a investigate.  ( birinin davranışlarını , geçmişini araştırma. )

We’ll check up and find out if he is still alive.  ( Halen hayatta olup olmadığını araştıracağız. )  

b.  examine sth to find out if it is true,  safe or healthy. ( bir şeyin gerçekliğini,  güvenli ya da sağlıklı oluşunu araştırmak. )

The doctor checked my father up very carefully.  ( Doktor babamın sağlığını iyice araştırdı. )

 

************************************************************************************

 

cheer up a. (intr)  become happier or more cheerful.  ( mutlu olmak,  neşelenmek. )

He’ll cheer up when he sees her.  ( Onu gördüğünde neşelenecek. )  

b.  (tr)  make sb more cheerful.  ( birini neşelendirmek. )  

I will cheer you up with funny stories.  ( Sizi komik hikayelerle neşelendireceğim. )

 

************************************************************************************

 

chop up (tr,  sep)  cut into small pieces. ( küçük  parçalar halinde kesmek,  doğramak. )

We chopped up some wood for the fire.  ( Ateş için biraz odun kestik. ) 

 

************************************************************************************

 

clean up (intr)  clean completely.  ( her yeri temizlemek. )  

We will have to clean up after the party. ( Partiden sonra her yeri temizlemek zorunda kalacağız. )

 

************************************************************************************

 

clear up (intr)  improve (of the weather).  ( havanın düzelmesi. )

The weather will soon clear up. ( Hava yakında düzelecek.)  

b. (tr,  sep)  solve sth (birseyi cozmek)

The police cleared the matter up quickly. (Polis konuyu cabucak cozdu.)

c. (tr,  sep)  tidy up,  put in order (ortalığı temizlemek,  duzeltmek)

want you to clear your room up today. (Senden bugun odani temizlemeni istiyorum.)

 

************************************************************************************

 

come about (intr)  happen.  (vuku balmak,  olmak,  gerçekleşmek. ) 

How does it come about that they are here?  ( Onların burada olması nasıl gerçekleşti? )

 

************************************************************************************

 

come across (tr)  meet by chance  ( rastlamak. )

ı came across some letters in the drawer. ( çekmecede bazı mektuplara rastladım. )

If you come across Sarah,  tell her to call me. ( Sarah a rastlarsan ona beni aramasanı soyle. )  

 

************************************************************************************

 

come along (intr)  a.  accompany.  (eşlik etmek,  birlikte gitmek. )

Would you come along with me,  please?   ( Bana eşlik eder misin lütfen? )

b. appear. ( ortaya çıkmak. )

She is waiting for her prince to come along ( Prensinin ortaya çıkmasını bekliyor. )

 

************************************************************************************

 

come back (intr) a.  return. ( dönmek. )

If he calls,  tell him l’ll come back in an hour.  ( Ararsa ona bir saat içinde döneceğimi söyle. ) 

b.   become fashionable. ( rağbet görmek,  moda olmak. )

Mini skirts will come back again this season.  ( Bu sezon mini etekler yeniden moda olacak. )

 

************************************************************************************

 

come down(intr)  a.  collapse. ( çökmek,  aşağı inmek. )

The building came down in the earthquake. ( Bina depremde çöktü. )

b.   become lower,  fall (of temperature or prices.) ( fiyatın düşmesi, ısının azalması. )

Do you think the price of gold will come down?  ( Altının ucuzlayacağını düşünüyor musun? )

 

************************************************************************************

 

come down on (tr)  criticise sb severely.  ( birini şiddetle eleştirmek. )

Don’t come down on your daughter!  ( Kızını bu kadar çok eleştirme.! )

 

************************************************************************************

 

come down with (tr)  become ill from.   ( bir şeyden hastalanmak. )

They all have come down with the flu.  ( Hepsi grip oldu. )

 

************************************************************************************

 

come off (intr)  be successful.  ( başarılı olmak. )

Their plans haven’t come off.  ( Planları başarılı olmadı. )

 

************************************************************************************

 

come out(intr)  a.  appear.  ( ortaya çıkmak,  belirmek. )

The stars came out last night. ( Dün gece yıldızlar belirdi. )

b.  become known by everybody. ( herkes tarafından bilinmek. )

This secret will come out one day.  ( Bu sır bir gün herkes tarafindan bilinecek. )

c.  be published.  ( kitap vs’nin  yayımlanması, çıkması. )

His new novel is coming out soon.  ( Yeni romanı yakında yayımlanacak. )

d.  disappear of stains. ( lekelerin yok olması. )

No matter what I do,  these stains won’t come out.  ( Ne yaparsam yapayım bu lekeler çıkmayacak. )

 

************************************************************************************

 

come over (intr)  visit,  drop by. ( ziyaret etmek,  uğramak. )

I will come over after lunch to discuss the project. ( öğle yemeğinden sonra projeyi tartışmak için uğrayacağım. )  

 

************************************************************************************

 

come to (intr)  recover consciousness. (ayılmak,  bilincine kavuşmak. )

He remembered everything after he came to.  ( Ayıldıktan sonra herşey hatırladı. )

 

************************************************************************************

 

come up with (tr)  produce, think of.  (üretmek, düşünmek. )

She has come up with some fine suggestions. (bazı  iyi teklifler düşündü.)  

 

************************************************************************************

 

count on (upon) (tr)  depend on,  rely on. ( güvenmek, bel bağlamak. )

We can count on him.  ( Ona güvenebiliriz. )

 

************************************************************************************

 

cross off (tr.  sep)  eliminate an item from a list.  ( listeden çıkarmak. )

ı have to cross her name off. ( adını listeden çıkarmak zorundayım. )

 

************************************************************************************

 

cross out (tr,  sep)  delete from a sheet of paper,  eliminate. ( kağıttan silmek , çıkarmak. )

Don’t cross it out until you are sure that it is wrong.  ( Onun yanlış olduğuna emin olana dek onu silme. )

 

************************************************************************************

 

cut down (tr,  sep)  fell sth.  ( kesip devirmek. )

they cut down all the trees in this area. ( bu alandaki bütün ağaçları kesip devirdiler. )

 

************************************************************************************

 

cut down on (tr)  reduce in amount,  reduce one’s consumption. ( azaltmak,  masrafı kısmak. )

He has to cut down on the work that he takes home. ( Eve getirdiği işi azaltmalı. )

we will cut down on unnecessary expenses. ( gereksiz harcamalarımızı azaltacağız. ) 

 

************************************************************************************

 

cut in (on) (intr/tr)  interrupt. ( sözünü kesmek, lafını bölmek. )

He always cuts in when the others are talking. ( Diğerleri konuşurken o her zaman sözlerini keser. )

She keeps cutting in on their conversation. ( Onların sohbetini bölmeyi sürdürüyor. )

 

************************************************************************************

 

cut off (tr,  sep) a.    disconnect, discontinue supply.  ( telefon,  elektrik,  su,  vb’nin kesilmesi. )

The water has been cut off as we haven’t paid the bill. ( Faturayı ödemediğimiz için su kesildi. )

b.  disinherit sb.  ( birini mirasından men etmek,  çıkarmak. )

His father cut him off in his will. ( Babası onu vasiyetinden çıkardı. )

c. remove sth by cutting. ( bir  parçayı bütünden keserek ayırmak. ) 

The tailor cut two metres cloth off. ( Terzi iki metre kumaş kesti. )

The pirates had cut off their heads ( Korsanlar onların kafalarını kesmişlerdi. )

 

************************************************************************************

 

cut outv(tr)  a.  stop functioning. ( arızalanmak. )

The engine of the car has cut out again. ( Arabanin motoru yeniden arızalandı. )

b.  stop,  quit. ( durdurmak,  bırakmak. )

Why don’t you cut out smoking? ( Neden sigara içmeyi bırakmıyorsun? )

 

************************************************************************************

 

cut out of (tr,  sep)  remove by cutting. ( keserek çıkarmak. )

The man cut the article out of the newspaper. ( Adam makaleyi gazeteden kesti. )

 

************************************************************************************

 

cut up (tr,  sep)  cut into small pieces,  chop up. ( küçük parçalara kesmek,  doğramak. )

My mother is cutting up the onions. ( Annem soğanları doğruyor. )

 

************************************************************************************

 

deal in (tr)  trade sth. ( bir şeyin ticaretini yapmak. )

Mr.  Thompson deals in gold. ( Bay Thompson altın ticareti yapıyor. )

 

************************************************************************************

 

deal with (tr)  handle, tackle a problem or a task. ( bir problem ya da bir işle uğraşmak. )

I’ m dealing with this matter right now. ( şu anda bu konuyla uğraşıyorum. )

 

************************************************************************************

 

die away (intr)  diminish,  become gradually fainter till fade away. ( yok olana dek azalmak. )

The strong wind and the echoes died away. ( Kuvvetli rüzgar ve yankılanmalar yok oldu. )

 

************************************************************************************

 

die down(intr):  decrease,  lose force. ( azalmak,  güç kaybetmek. )

The storm died down. ( fırtına gücünü kaybetti. )

The protests of the workers are beginning to die down ( işçilerin protestoları gücünü kaybetmeye başlıyor. )

 

************************************************************************************

 

die off (intr)  become extinct,  disappear. ( nesli tükenmek,  ortadan kaybolmak. )

These birds are dying off because of the illegal hunting. ( Yasa dışı avlanma yüzünden bu kuşların nesli tükeniyor. )

 

************************************************************************************

 

do away with (tr)  abolish,  get rid of. ( ortadan kaldırmak,  kurtulmak. )

Many people are in favor of doing away with dog fighting.  ( çoğu insan köpek dövüştürmeyi ortadan kaldırmayı destekliyor. )

 

************************************************************************************

 

do over (tr) a. (sep)  clean,  redecorate. ( temizlemek,  yeniden düzenlemek. )

We have to do the living room over. ( oturma odasını yeniden düzenlemeliyiz. )

b. beat up sb. ( birini fena bir şekilde dövmek. )

The teacher was done by three students. ( öğretmen üç öğrenci tarafından fena halde dövüldü. )

 

 

************************************************************************************

 

do with (tr) a.  need,  desire.  ( ihtiyacı olmak,  istemek. )  

b. tolerate. ( tahammül etmek. )

 

I cant do with your impatience. ( senin sabırsızlığa tahammül edemiyorum. )

 

************************************************************************************

 

do without (tr)  manage without sb or sth. ( biri ya da bir şey olmadan idare etmek. )  

 

she will have to do without an assistant. ( yardımcısız idare etmek zorunda olacak. )

ı cant do without your advice. ( senin tavsiyen olmadan yapamam. )

 

************************************************************************************

 

doze off (intr)  fall asleep unintentionally. ( istemeksizin uyuya kalmak. )

The old woman dozed off during the conference. ( yaşlı kadın konferansta uyuya kaldı. )

 

************************************************************************************

 

draw back a. (intr)  move backwards. ( geriye doğru hareket etmek. )

The dog drew back as they approached. ( Onlar yaklaşınca köpek geri çekildi. )

b.  (intr)  retire,  withdraw. ( vazgegmek, geri çekilmek kendini geri çekmek. )

Bob has drawn back from us all. ( Bob kendini hepimizden geri çekti. )

 

************************************************************************************

 

draw out(tr)  encourage sb to speak. ( birini konuşmaya cesaretlendirmek. )

He managed to draw the shy boy out. ( çekingen çocuğu konuşturmayı  başardı. )

 

************************************************************************************

 

draw up a. (tr,  sep)  write,  prepare,  compose. ( yazmak,  hazırlamak,  oluşturmak. )

The lawyer has drawn up the agreement. ( Avukat anlaşmayı hazırladı. )

b. (intr)  stop a car.  ( bir aracı durdurmak. )

The police drew up outside the building. ( Polis aracı binanın dışanda durdurdu. )

 

************************************************************************************

 

dress up (intr)  put on formal clothes. ( resmi bir tarzda giyinmek,  ciddi giysiler giymek. )

There’s no need to dress up. ( Ciddi giyinmeye gerek yok. )

 

************************************************************************************

 

drive away / off (tr,  sep)  repel,  force away. ( savmak,  zorla uzaklaştırmak. )

The defenders drove the enemy off. ( Savunma birlikleri düşmanı savdılar. )

This new powder drove the ants away. (  Bu yeni toz karıncaları uzaklaştırdı. )

 

************************************************************************************

 

drop in (intr)  pay an unannounced visit,  visit casually. ( habersiz ziyaret etmek,  damlamak. )

She often drops in for tea. ( çay içmek için sıkça damlar. )

 

************************************************************************************

 

drop off a. (intr)  fall into a light sleep, doze. ( uyuya kalmak. )

She dropped of by the fire. ( Ateşin yanında uyuya kaldı. )

 

b. (tr, sep)  allow sb or sth to get out a vehicle, deliver. ( birini veya bir şeyi araçtan indirmek. )

she must drop the boy in front of the school. ( çocuğu okulun önüne indirmeli. )

c. (intr) decrease, become fewer. ( düşmek, azalmak. )

interest in the subject has dropped off. ( konuya olan ilgi azaldı. )

 

************************************************************************************

 

drop out(of),(tr,  intr)  leave, abandon. ( bırakmak,  terk etmek. )

(Tr) One of the players hurt his arm and dropped out of the game. ( Oyunculardan biri kolunu incitti ve oyunu bıraktı. )

(intr)  She decided to drop out when her plan failed. ( Planı basarısız olunca vazgeçmeye karar verdi. )

 

************************************************************************************

 

drop over(intr)  visit casually.  beklenmedik kısa bir ziyaret yapmak damlamak. )

 they often drop over at tea time. ( çay vaktinde sıkça damlarlar. )

 

************************************************************************************

 

eat in (intr)  eat at home. ( evde yemek yemek. )

most of these students eat in. ( bu öğrencilerin çoğu evde yemek yer. )

 

************************************************************************************

 

eat out (intr)  dine in a restaurant.  bir restoranda yemek yemek. )

It’s a long time since we last ate out. ( Son kez bir restoranda yemek yememizin üzerinden çok zaman geçti. )

 

************************************************************************************

 

end up(intr)  finish in a certain way or place. ( bir şekilde ya da bir yerde son bulmak. )

If you keep eating this way,  you’ll end up in hospital. ( Böyle yemeyi sürdürürsen hastaneyi boylayacaksın. )

 

************************************************************************************

 

engage someone in (tr)  make occupied,  make busy. ( meşgul etmek. )

dont engage me in gossip. ( beni dedikoduyla meşgul etme! )

 

 

************************************************************************************

 

 face up to (tr)  accept,  confront.  ( kabul etmek,  cesaretle karşılamak. )

 

she faced up to the problem. ( sorunu cesaretle karşıladı. )

 

************************************************************************************

 

fall about (intr)  laugh hysterically and uncontrollably. ( gülerken kendinden geçmek. )

she was falling about. ( kendinden geçerek gülüyordu. )

 

************************************************************************************

 

fall back on (tr)  use for emergency purposes. ( acil ya da zor durumlarda kullanmak.  )

They have some money to fall back on. ( zor durumlarda kullanılacak biraz paraları var. )

 

 

************************************************************************************

 

fall behind (intr)  fail to maintain one’s position. ( geride kalmak. )

The favourite runner fell behind in the race. ( Favori koşucu yarışta geride kaldı. )

 

************************************************************************************

 

fall for (tr)  strongly attracted to sb or start loving sb. ( -e abayı yakmak. )

Ayse has fallen for Kemal. ( Ayşe Kemal’e abayı yaktı. )

 

************************************************************************************

 

fall in with (tr)  join, associate oneself with. ( biraraya gelmek, katılmak. )

she has fallen in with some english men. ( birkaç ingiliz adamla biraraya geldi. )

 

************************************************************************************

 

fall in (intr)  collapse inwards. ( içeri doğru çökmek. )

This building’s ceiling fell in yesterday.   ( Dün bu binanın tavanı çöktü. )

 

************************************************************************************

 

fall off (intr)  decrease. ( azalmak ,  düşmek.  )

Their interest has fallen off. ( İlgileri azaldı. )

 

************************************************************************************

 

fall out (with) have an arguement,  quarrel. ( kavga etmek,  bozuşmak. )

They have fallen out again. ( Yeniden bozuştular. )

 

************************************************************************************

 

fall through (intr)  fail to develop. ( planları suya düşmek. )

our plan to ski on the mountain fell through. ( Dağda kayak yapma planımız suya düştü. )

 

************************************************************************************

 

feel like :  want to do sth. ( bir şeyi canları yapmak istemek. )

I feel like resting for a while. ( Bir süre dinlenmek istiyorum. )

 

************************************************************************************

 

figure on (tr)  plan on,  estimate. ( planlamak,  tahmin etmek. )

Are you figuring on a long vacation this year? ( Bu yıl uzun bir tatil planlıyor musunuz? )  

 

************************************************************************************

 

Figure out (tr)  a.  work out,  understand. ( anlamak. )

I can’t figure out how she stands him. ( Ona nasıl katlandığını anlayamıyorum. )

b.  calculate sth. ( hesaplamak. )

Have you figured out how much the car rental will cost? ( Araba kiralamanın ne kadar tutacağını hesapladınız mi? )

 

************************************************************************************

 

fill out a. (tr sep)  add what is necessary to make sth complete ( bir belge doldurmak. )

We haven’t filled our application forms out yet.  ( henüz başvuru formlarımızı  doldurmadık. )

b. (intr)  get fatter.  ( şişmanlamak. )

She has filled out a lot since l last saw her.  ( Onu son gördüğümden beri çok şişmanladı. )

 

************************************************************************************

 

find out (tr,  sep)  discover,  learn. ( keşfetmek,  ortaya çıkarmak,  öğrenmek. )

They found out something important about the murder. ( Cinayetle ilgili önemli bir şey keşfettiler. )  

 

************************************************************************************

 

get across(to)  a. (tr,  sep)  make clear. ( açıklamak. )

She doesn’t want to get her plans across to us. ( Planlarını bize açıklamak istemiyor. )

b. (intr)  be understood. ( anlaşılmak. )

The meaning of the play gets across,  doesn’t it? ( Oyunun anlamı anlaşılıyor degil mi? )

 

************************************************************************************

 

get ahead (intr)  advance,  make progress. ( gelişmek,  ilerleme göstermek,  başarılı olmak. )

She knows how to get ahead in business. ( iş hayatında nasıl başarılı olunacağını biliyor. )

 

************************************************************************************

 

get along (intr)  progress,  go well. ( ilerlemek,  iyi gitmek. )  

They are getting along well with this programme. ( Bu programla iyi ilerliyorlar. )

 

************************************************************************************

 

get along well with sb have a friendly relationship with sb. ( geçinmek. )

ı can’t get along well with you. ( sizinle geçinemiyorum. )

 

************************************************************************************

 

get at(tr)  reach,  find. ( ulaşmak, bulmak. )

we all hope to get  at the truth. ( hepimizin gerçeğe ulaşmayı diliyoruz. )

 

************************************************************************************

 

get away with (tr)  steal sth and escape with it ( bir şeyi çalıp kaçmak. )

The thieves got away with the precious paintings. ( Hırsızlar değerli tabloları çalıp kaçtı. )

 

************************************************************************************

 

get behind with sth fail to produce sth at the right time. ( bir şeyi zamanında yapamamak. )

I’ve got behind my work, I guess I won’t be able to finish it in time.  ( isimden geri kaldım,  sanırım onu zamanında bitiremeyeceğim.  )

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

get by a.  manage or succeed despite difficulties. ( zorluklara rağmen başarmak. )

 

The exam was difficult but we got by. ( sınav çok zordu ama biz başarılı olduk. )

b. manage financially. ( maddi anlamda geçinmek. )

She can’t get by on such a small income. ( o kadar az bir gelirle geçinemez. )

 

************************************************************************************

get down a. (tr,  sep)  depress. sıkmak,  bunaltmak,  neşesini kaçırmak. )

This bad weather is really getting me down. ( Bu kötü hava beni gerçekten bunaltıyor. )

 

b. (tr, sep) make a note of, record.  ( not almak, yazmak, kaydetmek. )

Did you get my telephone number down.? ( telefon numaramı yazdın mı? )

c. (tr, sep) swallow sth unwillingly. ( bir şeyi isteksizce yutmak. )

The child got the medicine down. ( çocuk ilacı isteksizce yuttu. )

***************************************************************************

*********

get down to (tr):  begin to give serious atttention to. ( bir şeyle ilgilenmeye başlamak. )

It is hard to get down to work after a nice holiday. ( Güzel bir tatilin ardından işe başlamak zordur. )

 

************************************************************************************

get in a. (intr)  arrive. ( varmak. )

The train got in half an hour ago.  ( Tren yarım saat önce vardı. )

b. (tr)   come in, enter. ( -ye girmek. )

we will get in the building as soon as we arrive. (varır varmaz binaya gireceğiz. )

 

 

************************************************************************************

get off (tr)  a.  descend from a vehicle. ( bir araçtan inmek. )

They got off the bus at the next stop. ( Bir sonraki durakta otobüsten indiler. )

b.  leave a place or start a journey. ( yola çıkmak,  hareket etmek. )

They will get off after dinner. ( Akşam yemeğinden sonra yola çıkacağız. )

 

************************************************************************************

get on a. (tr)  enter (a public vehicle).  ( bir taşıta binmek. )

I saw the old woman getting on the bus near my home.

( Yaşlı kadını evimin yakınında otobüse binerken gördüm. )

 

b. (tr) progress with a task. ( bir konuda ilerleme kaydetmek. )

We are getting on with spanish. ( ispanyolca’da ilerleme kaydediyoruz. )

c. (tr) have friendly relationship with sb. ( uyum içinde olmak. )

d. (tr, sep) put a piece of clothing on. ( giyinmek. )

She got her hat and coat on. ( şapkasını ve paltosunu giydi. )

e. (intr) put a piece of clothing on. ( giyinmek. )

this hair cut is getting on now. ( bu saç kesimi şimdi eskiyor. )

She is getting on in years. ( yıllar içinde yaşlanıyor. )

 

 

************************************************************************************

get on (with) (tr)  continue. ( devam etmek. )

This project is too complicated to be getting on with. ( Bu proje devam etmek için fazla karmaşık. )

 

************************************************************************************

get out (intr)  escape. ( kaçmak. )

The mouse got out the room when it saw the cat. ( Fare kediyi görünce odadan kaçti. )

 

************************************************************************************

get out(of) (tr)  a.  leave.  ( terk etmek,  brakmak,  çıkmak. )

This meeting is boring.  I will get out as soon as I can. ( Bu toplantı çok
sıkıcı, olabildiğince çabuk terk edeceğim. )

Get out of my life! ( Hayatımdan çık. )

b.  avoid a responsibility or a duty. ( bir sorumluluktan ya da görevden kaçmak. )
She can’t get out cleaning the floor. ( Yeri temizlemekten kaçamaz. )

 

************************************************************************************

get over(tr)  recover from. ( bir hastalıktan iyileşmek,  zor bir durum atlatmak. )

She’s getting over a bad attack of flu.  ( Onu fena sarsan gribi atlatıyor. )

 

************************************************************************************

get sth over (with) (tr,  sep)  finish. ( bitirmek. )

I got my homework over in a hurry. ( Ödevimi aceleyle bitirdim. )

 

************************************************************************************
get through a. (tr or intr)  come to a succesfull end. ( Bir işi başarıyla tamamlamak. )

What a surprise that she got through all her exams! ( Büyün sınavlarını başarıyla
tamamlaması ne sürpriz ama! )

b. (intr)  get into telephone communication. ( telefonla görüşme yapmak. )
She finally got through at nine oclock. ( Sonunda saat dokuzda telefonla görüştü. )

************************************************************************************

get up (intr)  rise. ( ayağa kalkmak. )

The men got up and began working. ( Adamlar ayağa kalktı ve çalışmaya başladılar. )

b. (intr)  rise from bed. ( yataktan kalkmak. )
What time did she get up yesterday? ( Dün kaçta yataktan kalktı? )

c. (tr)  organize. ( düzenlemek. )

They got up a play last weekend. ( Geçtiğimiz haftasonu bir oyun düzenlediler. )

 

************************************************************************************

give away (tr,  sep)  a.  give without charging money. ( para almadan vermek,  dağıtmak. )
She gave her old clothes away to the poor. ( Eski giysilerini fakirlere dağıttı. ) 

b.  betray tell a secret. ( ele vermek,  ifşa etmek. )
The soldier gave away the secrets to the enemy. ( Asker düşmana sırları ifşa etti. )

 

************************************************************************************

give back (tr,  sep)  return. ( geri vermek. )
I am going to give your book back on Friday. ( Cuma günü kitabını geri vereceğim. )

 

************************************************************************************
give in (to)  a. (intr) admit,  yield. ( teslim olmak,  pes etmek. )

Mary and Tom quarrelled until she gave in. ( O pes edene dek Mary ve Tom kavga ettiler. )

b.  hand in. ( teslim etmek. )
I gave the books to the library wast week. ( Kitapları geçen hafta kütüphaneye teslim ettim. )

 

************************************************************************************

give off (tr)  send out; emit. ( çıkarmak, yaymak. )

The soup begun to give off a strange smell. ( çorba garip bir koku yaymaya başlamıştı. )

 

************************************************************************************

give out (tr, sep)  distribute. ( dağıtmak. )
We gave out their presents to the children. ( çocuklara hediyelerini dağttık. )

************************************************************************************

give a ring (tr,  sep)  call up. ( telefon etmek. )

You should give them a ring before the meeting.  ( Toplantıdan önce onları aramalısın. )

 

************************************************************************************

give up a. (tr sep)  surrender.  ( teslim olmak,  ele vermek. )
The thief gave himself up. ( hırsız teslim oldu. )

b. (tr,  sep)  stop doing sth, quit. ( bir alışkanlıktan vazgeçmek,  bırakmak. )
My father gave up smoking after 30 years. ( Babam otuz yıl sonra sigaraya bıraktı. )

c. (tr,  sep)  abandon  ( bırakmak,  terk etmek. )

The doctors found his situation hopeless;  therefore,  they gave him up. ( Doktorlar
durumunu umutsuz buldu.  bu yüzden onu bıraktılar. )

 

************************************************************************************

go about (tr)  start to work at sth.  ( bir şeyde çalışmaya başlamak. )
How will go about this project?  ( Bu projede nasıl çalışmaya başlayacağım? )

 

************************************************************************************

go along (intr)  advance,  go well. ( ilerlemek,  iyi gitmek. )

Everything is going along well at work. ( işte herşey iyi gidiyor. )

 

************************************************************************************

go along with (tr)  support,  agree. ( desteklemek,  hemfikir olmak. )
We are going along with them on this subject. ( Bu konuda onlar destekliyoruz. )

 

************************************************************************************

go back (intr)  return. ( geri dönmek,  gitmek. )
We are not going back to their house any more. ( Bir daha onların evine gitmiyoruz. )

 

************************************************************************************

go back on (tr)  break a promise ( Sözünden dönmek. )

Susan never goes back on her word. ( susan sözünden asla geri dönmez. )

 

*************************************************************************************

go by (intr)  pass (of time)  ( zaman geçmek. )
Six years went by but he couldn’t graduate from university. ( Altı yıl geçti ama o
üniversiteden mezun olamadı. )

 

************************************************************************************

go down (intr):  a.  become lower ( fiyat, seviye, vs’nin düşmesi. )
Inflation will go down this year.  ( Bu yıl enflasyon düşecek. )
b.  set (of the sun and moon),  disappear. ( güneşin ve ayın batması,  görünmemek)
We were watching the sun go down when you phoned me. ( Beni aradığında güneşin batışını izliyorduk. )

 

************************************************************************************

go in for (tr)  enter for,  be candidate for. ( aday olmak,  bir sınava ya da yarısmaya katılmak. )
He has gone in for the body building competition. ( vücut geliştirme yarışmasına katıldı. )

 

************************************************************************************

go off(intr)  a.  explode. ( patlamak,  infilak etmek. )
The bomb went off when they pushed the button. ( Düğmeye bastıklarında bomba infilak etti. )
b.  elope. ( evden kaçmak. )

Louise went off with the florist’s son. ( Louise çiçekcinin oğluyla evden kaçtı. )
c.  stop functioning or operating. (of electric power,  a light). ( kesilmek,  sönmek. )
I was writing a letter when the lights went off. ( Elektrik kesildiğinde bir mektup
yazıyordum. )
d.  take place. ( olmak,  gerçekleşmek. )
The conference went off as planned. ( Konferans planlandığı gibi gerçekleşti. )

 

************************************************************************************

go on(intr)  a.  continue. ( devam etmek. )
Dont disturb Mary let her go on studying for the exam. ( Mary’yi rahatsız etme,  bırak
sınav için calışmaya devam etsin. )
b.  happen,  take place. ( olmak )
What is going on here? ( Burada ne oluyor? )

************************************************************************************

go on with (tr)  continue with an activity after a break. ( moladan sonra aktiviteyi
sürdürmek. )
We’ll go on reading the story after the break.  ( Tenefüsten sonra hikayeyi okumaya devam edeceğiz. )

 

*************************************************************************
***********

go out(intr)  a.  leave the house,  etc.  ( evden,  vs’den dışarı çıkmak. )
She didn’t tell me she was going out. ( Bana dışarı çıktığını söylemedi. )
b.  stop burning,  become extinguished. ( sönmek. )
The lights went out while we were playing cards. ( Biz kağıt oynarken ışıklar gitti. )

 

************************************************************************************

go over (tr)  look over,  review,  examine. ( gözden geçirmek,  incelemek. )
The police went over her room. ( Polis onun odasını inceledi. )
I should go over my notes before the quiz. (Sınavdan önce notlarımı gözden geçirmeliyim. ) 

 

 

************************************************************************************
go through a. (tr)  search,  examine carefully. ( dikkatlice incelemek,  araştırmak. )
ı will go through the accounts. ( Hesapları dikkatlice inceleyeceğim. )
b. (tr)  be successfully completed. ( başarıyla tamamlamak. )
The project went through. ( Proje başarıyla tamamlandı. )
c.  endure,  suffer. ( acı çekmek, çok şeye katlanmak. )
She has gone through a lot since her husband died. ( Eşi öldüğünden beri çok şeye
katlandı. )

 

************************************************************************************

go through with (tr)  complete.   ( tamamlamak. )
He says that he can’t go through with the work. ( işi tamamlayamadığını söylüyor. )

************************************************************************************

go with (tr)  a.  harmonize with. ( uyum saglamak. )
Your hat doesn’t go with your suit. ( şapkan giysinle uyum sağlamıyor.)

b.  keep company with,  go together.  ( arkadaşlık etmek, birlikte dışarı çıkmak, çıkmak. )
He is the boy I want to go out with. ( o çıkmak istediğim çocuk. )

 

************************************************************************************
grow up (intr)  become adult.  ( büyüyüp gelişmek,  bir yetişkin olmak. )
He want to be a doctor when he grows up. ( büyüdüğünde doktor olmak istiyor. )

 

************************************************************************************

 

hand down (tr.  sep)  pass on as a tradition. ( aile büyüğünden çocuğa bir şeyin verilmesi. )

These traditions have been handed down from father to son. ( Bu gelenekler babadan oğla geçirildi. ) 

 

************************************************************************************

 

hand in(tr,  sep)  give by hand. ( elden vermek, teslim etmek. )

He handed in the money that I gave him last month. ( Ona gecen hafta verdiğim parayı teslim etti. )

 

************************************************************************************

 

hand out(tr,  sep)  give out,  distribute publicly. ( vermek,  bir şeyi bastırarak dagıtmak. )  

The teacher handed out the worksheets at the end of the lesson. ( ögretmen çalışma kağıtlarını dersin sonunda dağıttı. )

 

************************************************************************************

hand over (vt, sep) transfer, give.  ( aktarmak, vermek. )

she handed over the pen when ı asked for it. ( onu istediğimde kalemi verdi. )

 

************************************************************************************

hang around / about (intr) fool around, wait or stay without a purpose. ( bir yerin çevresinde avare avare dolaşmak, oyalanmak. )

these boys have been hanging about for five hours.  ( bu çocuklar beş saattir avare avare dolaşıyorlar. )

 

************************************************************************************

hang on (intr)  a. grip  sth firmly. ( sıkıca tutmak, sarılmak. )

The little girl hung on to his grandfather’s arm. ( küçük kız büyükbabasının koluna sarıldı. )

b. depend upon sth.   (-e bağlı olmak. )

our future hangs on his decisions. ( geleceğimize onun kararlarına bağlı. )

c. wait for a short time. ( kısa bir süre beklemek. )

hang on and we’ll with you. ( kısa bir süre bekle, biz de seninle geleceğiz. )

 

************************************************************************************

hang up (tr,  sep)  a.  end a ph one call by replacing the receiver. ( telefonu kapamak )

he hung up unexpectedly. ( beklenmedik bir şekilde telefonu kapattı. )

b. place on a hook or a hanger. ( bir kancaya yada bir askıya asmak. )

hang the painting up on this wall. ( tabloyu bu duvara as. )

 

************************************************************************************

hang up on (tr) end a phone conversation abruptly. ( telefonu yüzüne kapamak. )

she hung up on me while I was still talking. ( ben halen konuşuyorken telefonu yüüme kapattı. )

 

************************************************************************************

 

hear of (tr) learn about, know of, listen to ( öğrenmek, -i işitmek, dinlemek. )

I won’t hear such a bad idea. ( böylesine kötü bir fikri dinlemeyeceğim. )

 

************************************************************************************

 

hold on a. (tr) maintain a grip.  ( tutmak, tutunmak, bırakmak. )

The climber could hold on until rescuers reached him.  ( tırmanışçı kurtarma ekibi ona ulaşana dek tutunabildi. )

b. (intr)   wait.   ( beklemek. )

Hold on till I put my shoes on.  ( ayakkabılarımı giyene dek bekle. )

c. (tr) endure, survive in a difficult situation. ( zor bir durumdan kurtulmak. )

The soldiers held on under the terrible enemy attack. ( askerler o korkunç düşman saldırısından kurtuldular. ) 

 

************************************************************************************

 

hold out (intr) continue resist. ( dayanmayı, direnmeyi sürdürmek. )

They could hold out although they didn’t have any water supplies left. ( hiç suları kalmamasına rağmen dayanabildiler. )

************************************************************************************

hold up (tr,  sep)  a. delay.  ( geciktirmek. ) 

The traffic was held up by an accident.  ( trafik bir kaza yüzünden geciktirildi. )

b. rob with a gun.   ( silahla soymak. )

The criminals held up the bank last night. ( suçlular geçen gece bankayı soydular. )

************************************************************************************

hold with (tr):  approve of or agree with sth.  ( kabul etmek,  ayni fikirde olmak. )

I don’t hold with your ideas on that project. (Bu projede senin fikirlerini kabul etmiyo rum. )

 

************************************************************************************

 

 hurry up(intr / tr)   do sth more quickly,  make sb do sth more quickly  ( acele etmek,  acele ettirmek. 

Hurry up! we havent got much time.  ( acele et! çok vaktimiz yok. )

The teacher hurried the students up. ( öğretmen öğrencilere acele ettirdi. )

 

************************************************************************************

 keep an eye on (tr)  guard, watch carefully.  ( -den gözünü ayırmamak.)

My brother will keep an eye on my cat while ı’m away. ( kardeşim ben uzaktayken kedime göz kulak olacak. )

 

************************************************************************************

keep away (tr,  sep)  stay away.   ( -in uzağında durmak, uzakta tutmak. )

He didn’t come to the meeting last week. what kept him away. ? ( geçen  hafta toplantıya gelmedi onu ne uzak tuttu. ?

 

************************************************************************************

keep off a. (intr)  stay away.  ( uzak durmak. )

I hope the snow keeps off.  ( umarım kar yağışı uzak durur. )

b. (tr) remain out of, keep away from.  ( kaçınmak, uzak durmak. )

keep off the area! They might shoot.  ( alandan uzak dur. ateş edebilirler. )

c. (tr)  keep away from.  ( -den uzak durmak. )

keep your feet off the polluted water.  ( ayaklarını kirlenmş sudan uzak tut. )

 

************************************************************************************

keep on (tr intr)  continue.   (-e devam etmek,  yapıp durmak. )

They kept on playing football in spite of the heavy rain. ( yoğun yağmura rağmen futbol oynamaya devam ettiler. )

 

************************************************************************************

keep out a. (intr) stay outside.  ( dışarıda durmak. )

He kept out because they didn’t let him in. ( dışarıda durdu çünkü onu içeri almadılar. )

b. (tr) prevent from entering.  ( içeri sokmamak. )

They keep the dog out all day long.  ( gün boyunca köpeği içeri sokmuyorlar. ) 

 

************************************************************************************

keep up (tr,  sep) a.  maintain, continue.  ( devam ettirmek, sürdürmek. )

we should keep up our friendship against all.  ( Herşeye karşı arkadaşlığımızı sürdürmeliyiz. )

b. (tr, sep)  maintain in good repair.  ( bakımını sağlamak. )

They kept the house well. ( evin bakımını iyi sağladılar. )

 

************************************************************************************

keep up with (tr) maintain the same level, avoid falling behind. ( aynı seviyeyi korumak, gerilemekten kaçınmak. )

she has to study harder than me to keep up with class. ( sınıfla aynı seviyeyi korumak için benden daha sıkı çalışmak zorunda. )

 

************************************************************************************

kick against (tr)  resist sth.  ( -e karşı çıkmak. ) 

 You shouldn’t kick against the rules.  ( kurallara karşı çıkmalısın. )

 

************************************************************************************

knock down (tr,  sep)  make sb fall by hitting.  ( birini vurarak yere devirmek. )

A bus knocked the little girl down. ( bir otobüs küçük kıza çarparak yere düşürdü. )

 

************************************************************************************

knock down to a. (tr.  sep) destroy, demolish.  ( yıkmak, devirmek. )

The houses was knocked down to make a shopping center. ( evler bir alışveriş merkezi yapmak için yıkıldı. )

b. reduce.   ( düşürmek, indirmek. )

The price of the skirt was knocked down to 40 dollars. ( eteğin fiyatı 40 dolara indirildi. )

 

************************************************************************************

knock off (intr) stop work.  ( işi durdurmak, işi bırakmak. )

We usually knock off at six. ( genellikle saat altıda işi bırakırız. ) 

 

************************************************************************************

knock out (tr,  sep)  eliminate from a competition, render unconscious.  ( boksta nakavt etmek. )

Mike tyson knocked his opponent out in the second round.  ( mike tyson rakibini ikinci raund’da nakavt etti. )

 

************************************************************************************

lay aside (tr,  sep) put sth aside.  ( bir kenara koymak. )

she laid her diary aside and fell asleep.  ( günlüğünü bir kenara koydu ve uykuya daldı. )

 

************************************************************************************

lay off (tr,  sep) a.  fire dismiss from work.  ( işten kovmak, işten çıkarmak. )

the factory has laid off workers because of the drop in the sales. ( satışlardaki düşüş yüzünden fabrika işçileri işten çıkardı. )

b. stop doing sth unpleasant.  ( hoş olmayan bir şeyden vazgeçmek, bırakmak. )

she promised that she would lay off alcohol. ( alkölü bırakacağına söz verdi. ) 

 

************************************************************************************

let down (tr,  sep)  a. dissappoint sb.  ( hayal kırıklığına uğramak. )

don’t let me down on this subject.  ( bu konuda beni hayal kırıklığına uğrattma.  )

b. lower. make longer.  ( indirmek, uzatmak. )

these trousers need letting down. ( bu pantolonu boyunun uzatılması lazım. )

************************************************************************************

let in (tr,  sep)  allow sb to enter.   ( birinin içeri girmesine izin vermek. )

The teacher didn’t let her in because she was 20 minutes late to class.  ( öğretmen onun girmesine izin vermedi çünkü sınıfa 20 dakika geç kalmıştı. )

 

************************************************************************************

let on (intr)  inform about a secret.  ( bir sırrı açıklamak. )

I’m planning a surprise for boris, so don’t let on.  ( boris için bir sürpriz planlıyorum ama bu sırrı açıklama. )

 

************************************************************************************

let out a. (tr,  sep) release, allow to go out.   ( salmak, dışarı çıkmasına izin vermek. )

Her father let him out when he finished his homework.  ( ödevini bitirince babası dışarı çıkmasına izin verdi. )

b.  (tr, sep)  make wider of clothes.  ( giysilerini bollaştırmak, genişletmek. )

You are getting so fat that your skirt has to be let out. ( öyle şişmanlıyorsun ki eteğini genişletmeli. )

 

************************************************************************************

let up (intr) become less intense, decrease.  ( yoğunluğunu kaybetmek, azalmak. )

The snow began to let up.  ( kar yağışı yoğunluğunu kaybetmeye başladı. ) 

 

************************************************************************************

line up (intr) stand or queue in a line.   ( kuyruk olmak, dizilmek. )

The people lined up at the entrance of the concert hall.  ( insanlar konser salonunun girişinde kuyruk oldular. )

 

************************************************************************************

light up a. (tr,  sep)  illuminate, fill sth with light.  ( aydınlatmak, ışıkla doldurmak. )

The gas lamp lit up the room.   ( gaz lambası odayı aydınlattı. )

b. (intr)  fill with light.   ( aydınlanmak, ışıkla dolmak. )

The room suddenly lit up.  ( oda ansızın aydınlandı. ) 

 

************************************************************************************

listen in (tr intr): listen secretly. ( gizlice dinlemek. )

someone was listening in to our telephone conversation.  ( biri telefon görüşmemizi dinliyordu. )   

 

************************************************************************************

look after (tr)  take  care of.  ( bir şeye bakmak, bakımını sağlamak. )

I found a baby sitter to look after the baby. ( bebeğe bakması için bir bebek bakıcısı buldum. )

 

************************************************************************************

look ahead (intr)   consider the future.   ( ileriyi düşünmek. )

We have to look ahead and save up money for our children.  ( ileriyi düşünmekve çocuklarımız için para biriktirmek zorundayız. )

 

************************************************************************************

look back on (tr)  remember nostalgically, consider the past.  ( geçmişi özlemle anmak. )

We sometimes look back on the  past.   ( bazen geçmişi özlemle anarız. ) 

 

************************************************************************************

look down on(tr)  deprecate,  scron.  ( hor görmek. ) 

Never look down on such people.  ( asla bu tür insanları hor görme. )

 

************************************************************************************

look for (tr)  search, try to find.   ( aramak, bulmaya çalışmak. )

I have lost my look, I am looking for it.  ( kitabımı kaybettim, onu bulmaya çalışıyorum. )

 

************************************************************************************

look forward to (tr)  expect eagerly.  ( dört gözle, hevesle beklemek. )

We are looking forward to going on a holiday.  ( tatile çıkmayı dört gözle bekliyoruz. )

************************************************************************************

 look in on (tr)  drop by, make a short visit.  ( damlamak, uğramak. )

We’ll look in on my grandmothers tomorrow.  ( yarın büyükannemlere uğruyacağız. )

 

************************************************************************************

 look into (tr)  investigate.   ( araştırmak. )

The police are looking into the matter.  ( polisler konuyu araştırıyorlar. )

 

************************************************************************************

look on a. (tr)  consider.   ( düşünmek. )

She  looked on this house as her real home.   ( bu evi gerçek yuvası olarak düşünüyor. )

b. (intr) watch, be a spectator.   ( bakmak, izlemek. )

Her ex-husband looked on with a triumphant smile.  ( eski eşi ona zafer kazanmış gülümseyişiyle baktı. )

 

************************************************************************************

 look out (intr)  be carefull.  ( dikkatli olmak. )

look out! you will hit the child.  ( dikkatli ol! çocuğa çarpacaksın. )

 

************************************************************************************

look out for (tr)  be careful,  mind.   ( -e dikkat etmek. )

I want you to look out for them at the play.  ( oyunda onlara dikkat etmenizi istiyorum. )

 

************************************************************************************

look over (tr,  sep)  examine carefully.   ( dikkatlice incelemek, gözden geçirmek. )

They looked over the dictionary before they bought it.  ( satın almadan önce sözlüğü gözden geçirdiler. )

 

************************************************************************************

look through(tr) examine or read sth quickly.  ( birşeye şöyle bir göz gezdirmek. )

We looked through the underlined sentences in the book before the exam.  ( sınavdan önce kitapdaki altı çizili cümlelerle şöyle bir göz gezdirdik. )

b. examine or read sth carefully, inspect.  ( dikkatlice okumak, incelemek. )

The teacher has looked through the exam papers.  ( öğretmen sınav kağıtlarını dikkatlice okudu. )

 

************************************************************************************

look up a. (tr sep)  go to visit.  ( ziyaret etmek, uğramak. )

We want to them up sometime.  ( bazen onlara uğramak istiyoruz. )

b. (tr, sep) search for, look for.  ( bir şeyi aramak, bakmak. )

She looked the word up in the dictionary.  ( sözcüğü sözlükte aradı. )

c. (intr) improve, become better.  ( iyileşmek, canlanmak. )

everything will look up if you try.  ( eğer uğraşırsan herşey iyileşecek. )

 

************************************************************************************

look up to (tr)   admire, respect.  ( saygı göstermek. )

The students look up to their teachers. ( öğrenciler öğretmenlerine saygı gösterdiler. )

************************************************************************************

 

make for (tr) a. go towards, as a destination.  ( -e doğru gitmek, yürümek. )

The train made for madrid.  ( tren madrid’e doğru gitti. )

b. have as a result, contribute to sth.  ( -e neden olmak, katkıda bulunmak. )

These traditions make for good human relations.  ( bu gelenekler iyi insan ilişkilerine katkıda bulunurlar. ) 

 

************************************************************************************

make of (tr)  understand,  give a meaning.  ( anlamak,  anlam vermek. )

We can’t make of his proposal.  ( teklifine bir anlam veremiyoruz. )

 

************************************************************************************

make out (tr sep) a. understand, discover the meaning of.  ( anlamak, anlamını keşfetmek. ) 

she is so weird that ı can’t make her out.  ( o kadar garip ki onu anlayamıyorum. )

b. succeed, get along.  ( başarılı olmak, yürütmek. )

How is he making out in her new job.?  ( yeni işi nasıl yönetiyor. ? )

c. complete a form or document.  ( bir form ya da doküman tamamlamak, doldurmak. )

She hasn’t made the form out yet.  ( henüz formu doldurmadı. )

d. manage to see sb/sth or read sth, distinguish.  ( görmeye, okumaya çalışmak, ayırt etmek. )

They couldn’t make the people out in that poor light.  ( o kısık ışıkta insanları ayırt edemediler. )

e. (intr)  pretend.  ( -mış gibi davranmak. )

She always makes out that she is a successful student.  ( o hep başarılı bir öğrenciymiş gibi davranır. ) 

 

************************************************************************************

make over (tr,  sep) remake, alter.  ( yeniden yapmak, boyunu uzatmak. )

Bill has grown out of his old trousers; his mother is goning to make them over for him.

( bill eski pantolonlarına göre boy attı, annesi onların boyunu onun için uzatacak. )

 

************************************************************************************

 

make up a. (intr)  re-establish good relations.  ( barışmak. )

Sam and joe made up at the meeting yesterday.  ( sam ve joe dün toplantıda barıştılar. )

b. (intr) apply cosmetics.  ( makyaj yapmak. )

The dancers were making up when we arrived.  ( biz oraya ulaştığımızda dansçılar makyaj yapıyolardı. )

c. (tr, sep)  invent, fabricate.  ( bir hikaye ya da bir yalan uydurmak. )

I don’t believe what she says. she always makes things up.  ( onun söylediğine inanmam. her zaman uydurur. )

d. (tr, sep) arrange, prepare.  ( düzenlemek,  hazırlamak. )

My mother made up the berds.  ( annem yatakaları hazırladı. )

e. (tr, sep) comlete sth.  ( tamamlamak. )

I need 20 dollars to make  up the sum.  ( tutarı tamamlamak için 20 dolara ihtiyacım var. )

 

************************************************************************************

make up for (tr) compensate for.  ( telafi etmek. )

They tried to make up for all the trouble they had caused.  ( sebebiyet vermiş oldukları tüm felaketi telafi etmeye çalıştılar. ) 

 

************************************************************************************

meet with (tr)   encounter.  ( – ile karşılaşmak, başına gelmek. )

she met with  terrible accident yesterday.  ( dün başına korkunç bir kaza geldi. )

 

************************************************************************************

mix up (tr,  sep) a.  prepare by mixing throughly.  ( -i karıştırarak hazırlamak. )

ı mixed all the ingredients up before ı cooked.  ( pişirmeden önce bütün içeriği karıştırdım. )

b. confuse, disorder.  ( şaşırtmak, karıştırmak. )

he is always mixing our names up.  ( o her zaman isimlerimizi karıştırır. )

************************************************************************************

move in (intr)  take possession of a place.  ( bir yere taşınmak. )

They haven’t moved in the house which they bought last month. ( Gecen ay satın aldıkları eve taşınmadılar. )

 

************************************************************************************

move off (intr)  begin to depart.  ( bir şeyin ayrılması,  bir yerden hareket etmesi. )

The train has just moved off.  ( Tren henüz hareket etti. )

 

************************************************************************************

 

pass away (intr) die.  ( ölmek, vefat etmek. )

she passed away two years ago.  ( o iki yıl önce vefat etti. )

 

************************************************************************************

pass by (tr)  a. go past sb.  ( önünden yada yanından geçmek. )

The road passes by the gas station.  ( yol benzin istasyonunun önünden geçer. )

b. ignore, overlook.  ( görmemek, göz ardı edemeyiz. )

We can’t pass by these complaints.  ( bu yakınmaları göz ardı edemeyiz. )

 

************************************************************************************

pass down (tr,  sep) hand down, tansmit.  ( geçirmek, aktarmak. )

These traditions have been passed down from father to son.  ( bu gelenekler babadan oğla aktarılmıştır. )

 

************************************************************************************

pass out (intr) faint, lose consciousness.  ( bayılmak. )

she passed out because she hadn’t eaten anything for three days.  ( bayıldı çünkü üç gündür bir şey yememişti. )

 

************************************************************************************

pay off (tr,  sep)  pay all that is owed.  ( borcunu kapatmak. )

she paid off his debts quikly.  ( tüm borçlarını çabucak kapattı. )

 

************************************************************************************

 

pick up (tr,  sep) a.  lift.  ( kaldırmak. )

she picked her son up and took him to his bed.  ( oğlunu kaldırdı ve onu yatağına götürdü. ) 

b. learn without diffculty.  ( kolayca öğrenmek, kavramak.)

ı soon picked up spanish when I attended the conversation classes.  ( konuşma derslerine katılınca ispanyolca’yı kısa sürede kavradım. )

c. give lift to sb.  ( birini araca almak. )

I stopped to pick up my son. ( oğlumu arabaya bindirmek için durdum. )

 

************************************************************************************

pick out (tr,  sep)  select, distinguish.  ( seçmek, ayırt etmek. )

I want you to pick out the wrong answers in your exam paper.  ( sınav kağıdındaki yanlış cevapları ayırt etmeni istiyorum. )

 

************************************************************************************

point out (tr,  sep)  a.  show, inducate.  ( göstermek. )

the professor pointed the main idea out.  ( profesör ana fikri gösterdi. )

b. mention, draw attention to sth.  ( ifade etmek, -e dikkati çekmek. )

We pointed out the difficulties.  ( zorluklara dikkati çektik. )

 

************************************************************************************

pull down (tr,  sep)  a.  demolish, destroy.  ( yıkmak, zarar vermek. )

They pulled the old house down.  ( eski evi yıktılar. )

b. weaken.  ( güçsüz düşürmek. )

the illness pulled her down.  ( hastalık onu güçsüz düşürdü. )

 

************************************************************************************

pull out a. (intr) depart, leave.  ( ayrılmak, -i terk etmek. )

The plane is about to pull out, hurry up!  ( uçak kalkmak üzere acele et! )

b. (tr, sep)  extract, remove by pulling.  ( çekerek çıkarmak, çıkarmak. )

The dentist pulled my tooth out.  ( dişçi dişimi çekip çıkardı. )

 

************************************************************************************

pull over (tr.  sep)  move one side of the road.   ( yolun kenarına çekmek. )

The police pulled over the car.  ( Polis aracı yolun kenarına çekti. )

 

************************************************************************************

 

pull through a. (intr)  recover from an ilness.  ( iyileşmek. )

I think she will pull through soon.  ( onun yakında iyileşeceğini düşünüyorum. )

b. (tr, sep) help recover.  ( düzelmesine, iyileşmesine yardım etmek. )

We’ll pull your husband through despite the injuiries.  ( yaralara rağmen eşinizin iyileşmesine yardım edeceğiz. )

 

************************************************************************************

pull up (intr/ tr)  come to a stop, cause a vehicle to stop.  ( durmak, durdurmak. )

The taxi driver didn’t pull up at the traffic light.  ( taksi şoförü trafik ışıklarında durmadı.  )

 

************************************************************************************

put across (tr,  sep) communicate ideas successfully.  ( düşünceleri ifade edebilmek. )

My students put their ideas across well.  ( öğrencilerim düşüncelerini iyi ifade ediyorlar. )

 

************************************************************************************

put aside (tr,  sep)  a. save.  ( biriktirmek, bir kenara koymak. )

We put aside part of our salaries.  ( maaşlarımızın bir bölümünü biriktirdik. )

b. discontinue, abandon.  ( devam etmemek, bir kenara bırakmak. )

she put aside her anxiousness.  ( endişesini bir kenara bıraktı. )

 

************************************************************************************

put away (tr,  sep)  a. store, tidy.  ( saklamak, yerine koymak. )

He put away the scissors when he finished his work.  ( işini bitirince makası yerine koydu. )

b. save, put aside.  ( para biriktirmek. )

We put away money for a new car.  ( yeni bir araba için para biriktirdik. )

 

************************************************************************************

 put down (tr.  sep) a. suppress, defeat.  ( bastırmak. )

The guards managed to put down the rebellion.  ( gardiyanlar isyanı bastırmayı başardı. )

b. write sth down, make a note of sth.  ( yazmak, not etmek. )

put these sentences down in your notebooks.  ( bu cümleleri defterlerinize yazın. )

c. criticize, humiliate.  ( eleştirmek, aşağılamak. )

don’t put your son down in public.  ( oğlunu insan içinde eleştirme. )

 

************************************************************************************

put off (tr,  sep) a. delay, postpone.  ( ertelemek, geciktirmek. )

They had to put off the meeting because of the heavy snow.  ( yoğun kar yağışı yüzünden toplantıyı ertelemek zorunda kaldılar. )

b. discourage.  ( cesaretini kırmak. )

The teacher has put us off.  ( öğretmen cesaretimizi kırdı. )

 

************************************************************************************

put on (tr,  sep) a. add.  ( eklemek, ilave etmek. )

The waiter put on a bit on the bill.  ( garson hesaba biraz ekledi. )

b. get dressed in sth.  ( giymek. )

she put on her coat.  ( paltosunu giydi. )

 

************************************************************************************

put out (tr,  sep) a.  extinguish.  ( söndürmek. )

she put the lights out for the birthday surprise.  ( doğum günü sürprizi için ışıkları söndürdü. )

b. disturb, upset.  ( rahatsız etmek, üzmek. )

Your brother won’t put you out while you’re studying.  ( sen ders çalışırken kardeşin seni rahatsız etmeyecek. )

c. publish.  ( yayımlamak. )

They will put out some brochures next week. ( gelecek hafta bazı broşürler yayımlayacağız. )

 

************************************************************************************

put up (tr,  sep) a. construct, build, erect.  ( inşa etmek. )

The workers put this building up in a very short time.  ( işçiler bu binayı çok kısa sürede inşa ettiler. )

b. accomodate.  ( misafir etmek, evinde yatırmak. )

we’ll put them up for a week.  ( bir hafta boyunca onları evimizde misafir edeceğiz. )

c. raise.  ( kaldırmak. )

The little girl put her finger up to answer the question.  ( küçük kız soruyu cevaplamak için parmağını kaldırdı. )

 

************************************************************************************

put up with (tr)  tolerate.  ( tahammül etmek,  katlanmak. )

I can’t put up with lazy people.  ( tembel insanlara tahammül edemiyorum. )

 

************************************************************************************

ring back (tr,  sep)  call back.   ( geri aramak. )

I’ll ring you back in 15 minutes.  ( seni 15 dakika içinde geri arayacağım. )

 

************************************************************************************

 

ring up (tr,  sep) call up, contact on the phone.  ( telefon etmek. )

He rang you up about an hour ago.  ( seni bir saat kadar önce telefonla aradı. )

 

************************************************************************************

 rip off (tr,  sep) a.  steal sth.  ( çalmak. )

a little boy ripped off his wallet in the shop.  ( küçük bir çocuk cüzdanını dükkanda çaldı. )

b. remove sth by pulling.  ( koparmak, sökmek. )

He ripped the paper off.  ( kağıdı kopardı. )

c. deceive sb.  ( aldatmak, kazık atmak. )

The waiter ripped off the tourists.  ( garson turistlere kazık attı. )

 

************************************************************************************

rule out (tr,  sep) a. delete by putting a ruled line through.  ( silmek, üzerini çizmek. )

These students names have been ruled out.  ( bu öğrencilerin isimleri silindi. )

b. exclude.  ( haric bırakmak, dışarıda tutmak. )

I cannot rule out this possibility.  ( bu ihtimali dışarıda tutamıyorum. ) 

 

************************************************************************************

run across (tr) come across, meet by change.  ( rastlamak. )

He ran across an old friend at the party yesterday.  ( dün partide eski bir arkadaşına rastladı. )

 

************************************************************************************

run away (intr)  escape by running.  ( koşarak kaçmak. )

the enemy began to run away in all directions.  ( düşman tüm yönlere koşarak kaçmaya başladı. )

 

************************************************************************************

run away with (tr)  leave together with, take away.  ( bir şeyle kaçmak, gitmek. )

karen ran away with his friend’s brother and got married.  ( karen arkadaşının erkek kardeşiyle kaçtı ve evlendi. )

The thief ran away with the gold.  ( hırsız altınla birlikte kaçtı. )

 

************************************************************************************

run down a. (tr,  sep) speak of without respect, criticize.  ( saygısızca konuşmak, yermek. )

betty is always running her son down in public.  ( betty oğlunu her zaman toplum önünde yerer. )

b. (tr, sep)  hit sb/sth, knock down to the ground.  ( birine ya da bir şeye araçla çarpmak. )

The taxi driver almost ran a child down.  ( taksi şoförü neredeyse bir çocuğa çarpıyordu. )

c. (intr) lose a store of energy, stop functioning.  ( güç kaybetmek, durmak. )

The alarm clock has run down.  ( çalar saat durdu. )

 

************************************************************************************

run into (tr) a. meet by change.  ( rastlamak. )

We ran into some old friends at their wedding day.  ( düğün günlerinde bazı eski arkadaşlara rastladık. )

b.  hit, collide with sth.  ( çarpmak, çarpışmak. )

A car ran into a lorry in front of our house yesterday.  ( dün evimizin önünde bir araba bir kamyona çarptı. )

c. add up (to)  reach.  ( – tutarına yükselmek, ulaşmak. )

his debt is running into hundreds of dollars.  ( borcu yüzlerce dolara ulaşıyor. )

 

************************************************************************************

run out (intr) come to an end.  ( tükenmek, bitmek. )

our supplies are beginning to run out.  ( erzağımız tükenmeye başlıyor. )

 

************************************************************************************

run out of (tr) exhaust the supply of.  ( tüketmek, bitirmek, geriye bırakmamak. )

Do you have any coffee ?  we have run outof it.  ( kahven var mı? bizdekini tükettik de. )

 

************************************************************************************

run over a. (tr,  sep)  pass over the top of, hit.  ( üzerinden çiğneyip geçmek. )

The car ran an old women over.  ( araba yaşlı bir kadını ezip geçti. )

b. (intr) overflow.  ( taşmak. )

you filled the bottle so much that it ran over.  ( şişeyi o kadar  çok doldurdum ki taştı. )

 

************************************************************************************

run up (tr,  sep) increase the bill.  ( hesabı arttırmak. )

they have run up their debts.  ( borçlarını arttırdılar. )

 

************************************************************************************

save up (tr,  ep)  put aside money for a purpose.  ( bir amaç için para biriktirmek. )

We are saving up to buy a motorcycle.  ( bir motorsiklet almak için para biriktiriyoruz. )

 

************************************************************************************

see about (tr)  deal with sth,  make arrangements for.  ( -i üsütne almak,  -ile ilgilenmek. )

They’ll see about it tomorrow.   ( yarın onunla ilgilenecekler. )

 

************************************************************************************

see off (tr,  sep)  accompany to a place of departure.  ( birini geçirmek, uğurlamak, yolcu etmek. )

We want to go to the airport to see our friends off.  ( arkadaşlarımızı uğurlamak için havaalanına gitmek istiyoruz. )

 

************************************************************************************

see through (tr)  bring to a conclusion in spite of difficulties.  ( zorluklara rağmen bitirmek. )

She said she would see the project through.  ( Projeyi tamamlayacağını söyledi. )

 

************************************************************************************

see to (tr)  take care of,  deal with,  attend to.  ( ilgilenmek,  meşgul olmak,  -e bakmak. )

We’ll see to it if you don’t have enough time.  ( yeterli vaktin olmazsa onunla ilgileniriz. )

 

************************************************************************************

sell off (tr,  sep)  sell completely, git rid of goods which are unwanted.  ( elden çıkarmak. )

They sold their car off.  ( arabalarını elden çıkardılar. )

He wants to sell off her stock.  ( mal stoğunu elden çıkarmak istiyor. ) 

 

************************************************************************************

send for (tr)  order, summon.  ( istetmek, çağırmak, getirtmek. )

They sent for the doctor.  ( doktoru getirttiler. )

 

************************************************************************************

send out (tr,  sep)  give out,  emit.  ( çıkarmak, yaymak. )

cigarette sends out a harmful smoke.  ( sigara zararlı bir duman yayar. )

 

************************************************************************************

set aside (tr)  a.  place sth to one side.  ( bir kenara koymak. )

my father set the newspaper aside.  ( babam gazeteyi bir kenara koydu. )

b. save or keep for a purpose.  ( bir amaç için para ya da zaman ayırmak. )

He should set aside money for the trip.  ( gezi için para ayırmalı. )

 

************************************************************************************

set off  (intr)  depart, begin a journey.  ( yola çıkmak, yolculuğa çıkmak. )

We watched the tourists set off.  ( turistlerin yola çıkışını izledik. )

 

************************************************************************************

set up a. (tr,  sep)  arrange.  ( düzenlemek, ayarlamak. )

We have to set everything up before the visitors arrive.  ( ziyaretçiler gelmeden önce herşeyi ayarlamalıyız. )

b. (tr, sep)  form, establish.  ( oluşturmak, kurmak. )

she set up a school for poor children.  ( fakir çocuklar için bir okul kurdu. )

 

************************************************************************************

 

settle down a. (intr) get into a comfortable position.  ( oturmak, kurulmak. )

He settled down on his chair with a magazine.  ( bir dergiyle koltuğuna kuruldu. )

b. (intr/tr)  (cause sb/sth to) become calm.  ( sakinleşmek,  sakinleştirmek. )

He helped me to settle down.  ( sakinleşmeme yardım etti. )

I tried to settle down before the exam started.  ( sınav başlamadan önce sakinleşmeye çalıştım. )

c. (intr) establish a home.  ( bir eve yerleşmek. )

They have settled down near oslo.  ( oslo yakınlarıma yerleştiler. ) 

 

************************************************************************************

show up a. (intr) appear, turn up.  ( ortaya çıkmak, çıkagelmek. )

They showed up at midnight.  ( geceyarısı çıkageldiler. )

b. (tr/intr)  (cause sth to) become visible.  ( belli olmak, ortaya çıkmak. )

The stain on your shirt may show up in the sunlight.  ( gömleğindeki leke güneş ışığında belli olabilir. )

 

************************************************************************************

 

stand by (intr) a.  stand near but without involving oneself.  ( bir şey yapmadan durmak. )

They stood by and watch the fight.  ( bir şey yapmadan durup kavgayı izlediler. )

b. (tr) support or help sb.  ( desteklemek, yardım etmek. )

if your boss fires you, ı’ll stand by you.  ( patronun seni kovarsa ben sana yardım edeceğim. )

c. (intr) be prepared, wait.  ( hazır durumda olmak, beklemek. )

The commander told them to stand by.  ( kumandan onlara hazırda beklemelerini söyledi. )

 

************************************************************************************

shut off(tr,  sep)  turn off,  stop,  shut.  ( kapamak. )

would you shut the water off, please?  ( suyu kapatabilir misin lütfen? )

 

************************************************************************************

slow down / up (intr)  begin to slow,  decelerate.  ( yavaşlamak, aracın hızını azaltmak. )

please slow down, you’re driving too fast.  ( lütfen yavaşla, fazla hızlı kullanıyorsun. ) 

 

************************************************************************************

sort out (tr,  sep)  classify,  separate.   ( kategorize etmek, sınıflandırmak, ayrıştırmak. )

The journalist sort out the news before presenting them in the meeting.  ( gazeteciler haberleri toplantıda sunmadan önce onları sınıflandırdılar. )

 

************************************************************************************

speak for (tr)  talk in favour of.   ( lehinde konuşmak. )

Her husband always speaks for Betty.  ( Kocası her zaman Betty’nin lehinde konuşur. )

 

************************************************************************************

stand out (intr)   be clearly seen.  ( kolayca görülmek, fark edilmek. )

this part of the painting stands out from the rest of it.  ( tablonun bu bölümü geri kalanından kolayca fark ediliyor. )  

 

************************************************************************************

stand up for (tr) support sth/sb, defend against.  ( desteklemek, bir şeye karşı savunmak. )

He always stands up for his principles.  ( o her zaman prensiplerini savunur. )

 

 

************************************************************************************

stand up to (tr)  resist, face.  ( direnmek, -e göğüs germek, karşı çıkmak. )

The soldiers stood up to the enemy.  ( askerler düşmana karşı koydu. ) 

 

************************************************************************************

stay out (intr)  remain out of home, office, etc.  ( ev, büro, vs’nin dışında olmak. )

my children  aren’t allowed  to stay out after dark.  ( çocukların hava karardıktan sonra dışarıda olmaya müsaadeli değiller. )

 

************************************************************************************

stick to (tr) continue, remain attached to.  ( devam etmek, -e sadık kalmak. )

You must stick to your principles if you want to be succesfull.  ( başarılı olmak istiyorsan prensiplerine sadık kalmalısın. )

 

************************************************************************************

stick up for (tr)  support or defend sth/sb.  ( savunmak, tarafını tutmak. )

don’t stick up for him!  ( onu savunma! )

 

************************************************************************************

switch on (tr,  sep)  turn on.   ( elektrikle çalışan bir cihazı açmak. )

They switched the computers on.  ( bilgisayarı açtılar. )

************************************************************************************

 

switch off (tr,  sep) turn off.  ( elektrikle çalışan bir cihazı kapatmak. )

switch the television off, please!  ( televizyonu kapat lütfen. )

************************************************************************************

 

take after (tr)  resemble a parent.  ( benzemek, çekmek. )

Harry takes after his father in his character.  ( harry karakter olarak babasına benziyor. )

 

************************************************************************************

take away (tr, sep) a.  subtract.  ( matematik işleminde çıkarmak. )

Take away 3 from 5 and  you get 2.  ( 5’ten 3’ü çıkar, 2 elde edersin. )

b. (tr, sep)  remove.  ( uzaklaştırmak. )

Take those matches away from the child.  ( o kibritleri çocuktan uzaklaştır. )

 

************************************************************************************

take apart (tr,  sep) a.  defeat sb easily.  ( kolayca yenmek. )

Tyson took him apart in the first round.  ( tyson onu ilk round’da kolayca yendi. )

b. criticize sb/sth.  ( eleştirmek. )

the boss took him apart.  ( patron onu eleştirdi. )

 

************************************************************************************

take back (tr,  sep) a.  return sth.  ( geri vermek. )

I’ll take those books back in a few days.  ( birkaç gün içinde o kitapları geri vereceğim. )

b. retract sth said.  ( sözünü geri almak. )

I’ll take back my remarks if she will do the same.  ( eğer aynı şeyi yaparsa sözümü geri alacağım. )

 

************************************************************************************

take down (tr,  sep) a. remove, take off.  ( aşağı indirmek. )

could you help me to take those books down, please?  ( şu kitapları aşağı indirmeme yardım edebilir misiniz ? )

b. write down sth.  ( yazmak, not etmek. )

bob wrote down all the things the professor said.  ( bob profesörün söylediği her şeyi yazdı. )

 

************************************************************************************

take in (tr,  sep) a.  understand.  ( anlamak. )

He is speaking very fast, I can’t take it all in.  ( çok hızlı konuşuyor, hepsini anlamıyorum. )

b. make smaller or narrower.  ( küçültmek, daraltmak. )

My mother decided to take the dress in for me.  ( annem elbiseyi benim için daraltmaya karar verdi. )

c. cheat, deceive.  ( kandırmak, dolandırmak. )

He tried to take the little girl in with a candy.  ( küçük kızı bir şekerle kandırmaya çalıştı. )

d. include.  ( içermek. )

the list doesn’t take in everybody.  ( liste herkesi içermiyor. ) 

 

************************************************************************************

take off a. (intr)  leave the ground and begin to fly.  ( havalanıp uçmaya başlamak. )

his plane will take off fifteen minutes later.  ( uçağı onbeş dakika sonra havalanacak. )

b. (tr, sep.)  remove clothes.  ( giysi çıkarmak. )

She took her coat off.  ( paltosunu çıkardı. )

c. (tr, sep)  deduct, subtract from sth.  ( indirim yapmak. )

the salesman took off 5 dollars.  ( satıcı 5 dolar indirim yaptı. )

d. (intr)  leave hurriedly.  ( bir yerden aceleyle ayrılmak. )

They took off, leaving their belongings back.  ( sahip olduklarını geride bırakarak aceleyle uzaklaştılar. )

 

************************************************************************************

take on a. (intr) become popular, fashionable.  ( popüler olmak, moda olmak. )

this style has taken on.  ( bu tarz moda oldu. )

b. (intr)  become upset.  ( üzülmek. )

she takes on whenever I talk about her father.  ( ne zaman babası hakkında konuşsak üzülür. )

c. (tr, sep)  accept responsibility for.  ( sorumluluk almak, üstüne almak. )

He can’t take on extra work today, he looks tired.  ( bugün fazladan iş üstlenemez, yorgun görünüyor. )

d. (tr, sep) employ sb.  ( çalıştırmak, işe almak, tutmak. )

The ompany is taking on more employees.  ( şirket daha fazla elemanı işe alıyor. )

************************************************************************************

take out (tr,  sep)  a. remove, exract.  ( çekip çıkarmak. )

The dentist took out four teeth yesterday.  ( dişçi dün dört diş çekti. )

b. escort away, accompany.  ( -eşlik etmek, -e götürmek. )

He will take his girl friend out for dinner.  ( kız arkadaşını akşam yemeğine götürecek. ) 

 

************************************************************************************

 take out on (tr,  sep)  transfer anger, etc to sb.  ( kızgınlığını, vs’yi birinden çıkarmak. )

Whenever sam is anxious, he takes it out on his parents.  ( sam ne zaman endişeli olsa bunu anne babasından çıkarır. ) 

 

************************************************************************************

take over (tr,  sep) assume control of.  ( devralmak, üzerine almak, yönetimi almak. )

When his wife died, thomas took over her debts.  ( eşi ölünce thomas onun borçlarını üzerine aldı. )

 

************************************************************************************

take up a. (intr) improve.  ( ilerlemek, iyileşmek. )

His performance is taking up day by day. ( performans gün be gün ilerliyor. )

b. (tr,sep) shorten.  ( kısaltmak. )

Her dress needs taking up.  ( elbisesinin kısaltılması lazım. )

c. (tr,sep) adopt as a hobby or sport.  ( işe, spora, vs2ye başlamak. )

My daughter took up cycling.  ( kızım bisiklet sporuna başladı. )

d. (tr,sep) occupy or fill.  ( zaman almak, yer işgal etmek. )

repairing this radio will take up a few hours.  ( bu radyoyu tamir etmek birkaç saat alacak. )

 

************************************************************************************

take up with (tr)  become friends with.  ( arkadaşlık kurmak. )

sue has taken up with an actor.  ( sue bir oyuncu ile arkadaşlık kurdu. )

 

************************************************************************************

talk back to (intr) reply insolently, in a critical way.  ( -e karşı gelmek. )

My brother always talks back to my mother.  ( erkek kardeşim her zaman anneme karşı gelir. )

 

************************************************************************************

talk down to (tr)  patronize.  ( patronluk, üstünlük taslamak. )

She never talks down to her sisters.  ( kız kardeşlerine asla patronluk taslamaz. )

 

************************************************************************************

tear up (tr,  sep)  tear into pieces.  ( param parça etmek, yırtıp atmak. )

The boss decided to tear the contract up.  ( patron anlaşmayı yırtıp atmaya karar verdi. )

************************************************************************************

think of about (tr) consider, give attention to.  ( -i düşünmek, dikkatini vermek. )

   he has too many things to think of.  ( düşüneceği çok şey var. ) 

 

************************************************************************************

think over (tr,  sep) consider carefully.  ( düşünüp taşınmak, düşünmek. )

please think it over and let me know.  ( lütfen düşün taşın ve bana bildir. ) 

 

************************************************************************************

think through (tr,  sep) consider sth crefully.  ( dikkatli bir şekilde düşünmek. )

We will think this matter though.  ( bu konuyu dikkatli bir şekilde düşüneceğiz. )

 

************************************************************************************

think up (tr,  sep) invent or devise sth.  ( icat etmek, uydurmak. )

The students think up excuses whenever they are late to class.  ( öğrenciler sınıfı geç kalınca mazeretler uydurdular. )

 

************************************************************************************

throw away (tr,  sep)  discard sth, waste thoughtlessly.  ( atmak, düşüncesizce harcamak. ) 

He is throwing himself away on a person like this.  ( bunun gibi bir insanda kendini harcıyor. )

throw them away,  you don’t need them anymore.  ( at onları. artık onlara ihtiyacın yok. )

 

************************************************************************************

throw off (tr,  sep) get rid of sth.  ( -den kurtulmak. )

They have thrown off their old habits.  ( eski alışkanlıklardan kurtuldular. )

 

************************************************************************************

throw out (tr,  sep) a. discard, get rid of sth.  ( -i atmak, -den kurtulmak. )

he threw the rubbish out.  ( çöpü attı. )

b. force sb to leave.  ( sokağa atmak, kapı dışarı etmek. )

The bodyguards threw him out because of his bad behaviour.  ( korumalar onu kötü davranışından ötürü kapı dışarı etti. )

c. reject a proposal, an idea, etcc.  ( bir teklifi, bir fikri, vs’yi reddetmek. )

I think they will throw his proposal out.  ( teklifini reddedeceklerini düşünüyor. )

************************************************************************************

throw up(tr,  sep) a.  resing from sth.  ( istifa etmek. )

His father threw up his job yesterday.  ( babası dün işinden istifa etti. )

b. vomit.  ( yediklerini kusmak. )

The ill man threw up everything he ate.  ( hasta adam yediği herşeyi kustu. )

 

************************************************************************************

tie down (tr,  sep) restrict sb.  ( kısıtlamak. )

I can’t accept your invitation. my job ties me down.  ( davetini kabul edemem. işim beni kısıtlıyor. )

 

************************************************************************************

 

tie up a. (tr,  sep)  tie firmly.  ( sıkıca bağlamak. )

The tieves tied up the officer and opened the safe.  ( hırsızlar memuru bağladı ve kasayı açtı. )

b. (intr) prevent from working.  ( durdurulmak, kapatılmak. )

That company has been tied up for the lack of money.  ( bu şirket para açığı yüzünden kapatıldı. )

 

************************************************************************************

tire out (tr,  sep)  exhaust, tire completely.  ( her açıdan yorgun düşürmek, yormak. )

these problems tired us out.  ( bu sorunlar bizi her açıdan yordu. )

 

************************************************************************************

touch on (tr): mention briefly.  ( kısaca değinmek. )

We should touch on these interesting points.  ( bu ilginç noktalara kısaca değinmeliyiz. )

************************************************************************************

 try for (tr) make an attempt of get or win sth.  ( -i elde etmeye çalışmak. )

Tom was trying for a scholarship.  ( tom bir burs kazanmaya çalışıyordu. )

 

************************************************************************************

try on (tr,  sep) put on experimentally.  ( denemek için giymek, üzerinde denemek. )

try it on! you don’t have to buy it.  ( üzerinizde deneyin! almak zorunda değilsiniz. )

 

************************************************************************************

try out (tr sep)  check the function of, test.  ( denemek, test etmek. )

Before you buy a television, you had better try it out.  ( bir televizyon almadan önce deneseniz iyi olur. )

 

************************************************************************************

turn away (tr,  sep)  reject.  ( defetmek, içeri bırakmamak. )

The waitress turned the beggars away.  ( garson dilencileri içeri bırakmadı. )

 

************************************************************************************

turn down (tr,  sep)  a. reject an offer, resufe.  ( reddetmek, geri çevirmek. )

I must turn down his offer to help.  ( onun yardım teklifini geri çevirmeliyim. )

b. reduce the heat, voice, etc.  ( sesi, ısıyı, etc’yi kısmak, azaltmak. )

please turn the heating down.  ( lütfen ısıtıcıyı kıs. ) 

 

************************************************************************************

turn in a. (intr)  go to bed.  ( yatmak, uyumak. )

The children turn in before midnight.  ( çocuklar gece yarısından önce yatar. )

b. (tr, sep)  hand in, give.  ( teslim etmek, geri vermek. )

I’ll turn these books in on friday.  ( bu kitapları cuma günü geri vereceğim. )

c. (tr, sep) hand over to the police.  ( polise ihbar etmek, teslim etmek. )

They threatened to take him in.  ( onu polise ihbar etmekle tahdit ettiler. )

 

************************************************************************************

turn off (tr,  sep) a. cause to lose interest, cause sb to be bored.  ( birinin canını sıkmak. )

This kind of a relationship turns me off.  ( bu tür bir ilişki  benim canımı sıkıyor. )

b. shut off, stop the operation of sth.  ( kapamak. )

turn off the television.  I want to sleep.  ( televizyonu kapat uyumak istiyorum. )

 

************************************************************************************

turn on (tr.  sep)  a. start the operation of sth, switch on.  ( televizyonu, vs’yi açmak. )

Turn off the television and turn on the radio.  ( televizyonu kapatıp radyoyu aç. )

b. depend on sth.  ( -e bağlı olmak. )

The whole plan turns on you.  ( bütün plan sana bağlı. )

c. excite.  ( ilgisini uyandırmak, ilgisini çekmek, tahrik etmek. )

This kind of competitions really turn me on.  ( bu tür yarışmalar gerçekten ilgimi çekiyor. )

d. attack suddenly.  ( ansızın saldırmak. )

The bull turned on to the people.  ( boğa insanlara ansızın saldırdı. )

 

************************************************************************************

turn out a. (intr)  assemble.  ( -den hazır bulunmak, toplanmak. )

The soldiers turned out at 7 o’clock.  ( askerler saat 7’de toplandılar. )

b. (intr) end, result.  ( sonuçlamak. )

my first try in the kitchen turned out well.  ( mutfaktaki ilk denemem iyi sonuçlandı. )

c. (tr, sep) swich off.  ( kapamak. )

turn out the gas when you leave.  ( çıkarken gazı kapat. )

d. (tr, sep) produce sb/sth.  ( üretmek. )

the factory turns out microwave ovens.  ( fabrika mikrodalga fırın üretiyor. )

e. (tr, sep)  expel.  ( uzaklaştırmak. )

they turned her out of school because she had cheated in exam.  ( bir sınavda kopya çektiği için onu okuldan uzaklaştırdılar. )

 

************************************************************************************

turn over a. (intr)  turn upside down.  ( alabora olmak, devrilmek. )

the truck turned over in the crash.  ( kamyon çarpışmada devrildi. )

b. (tr, sep) transfer to sb.  ( birine bırakmak, birine devretmek. )

the boss will turn the company over his son next year.  ( patron şirketi gelecek yıl oğluna devredecek. )

 

************************************************************************************

turn to (tr) ask for help or advice.  ( -den yardım ya da tavsiye istemek. )

she has nobody to turn to.  ( yardım isteyecek kimsesi yok. )

 

************************************************************************************

turn up a. (intr)  arrive casually.  ( ansızın çıkagelmek. )

she turned up at midnight with her son.  ( geceyarısı ansızın oğluyla çıkageldi. )

b. (intr) appear, be found.  ( ortaya çıkmak, bulunmak. )

I was looking for my keys. finally they turned up under the sofa.  ( anahtarlarımı arıyordum, sonunda kanepenin altında ortaya çıktılar. )

c. (tr, sep) increase the volume of radio, etc.  ( radyo, vs’ nin sesini açmak. )

please turn up the television, I can’t hear.  ( televizyonun sesini aç duyamıyorum. )

d. (tr, sep)  make sb sick.  ( birini hasta etmek, sinirine gitmek. )

this kind of people turn me up.  ( bu tür insanlar beni hasta ediyor. )

 

************************************************************************************

wait on a. (intr) remain waiting.  ( beklemeyi sürdürmek. )

The children waited on untel their teacher arrived.  ( öğrenciler öğretmenleri gelene dek beklemeyi sürdürdüler. )

b. (tr)  serve at a meal.  ( yemek servisi yapmak, -e hizmet etmek. )

A chinese girl waited on us at dinner.  ( akşam yemeğinde bize çinli bir kız servis yaptı. )

 

************************************************************************************

wake up a. (tr,  sep) awaken sb.  ( uyandırmak. )

The telephone woke us up at 5 o’clock.  ( telefon bizi saat 5’te uyandırdı. )

b. (intr) stop sleeping, waken.  ( uyanmak. )

ı woke up at 11 o’clock yesterday.   ( dün saat 11’de uyandım. )

 

************************************************************************************

wake up to (tr) become  aware of sth.  ( -in farkına varmak. )

finally she woke up to the danger but she was too late.  ( sonunda tehlikenin farkına vardı ama çok geç kalmıştı. )

 

************************************************************************************

walk out (intr)  strike.  ( greve gitmek. )

the workers of this factory walked out.  ( bu fabrikanın işçileri greve gitti. )

 

************************************************************************************

walk out on (tr)   abandon.  ( terk etmek. )

don’t walk out on us.  ( bizi terk etme. )

 

************************************************************************************

wash out (tr,  sep)  remove by washing.  ( yıkayarak yok etmek, leke çıkarmak. )

ı can wash this spot out of your shirt.  ( bu lekeyi gömleğinden yıkayarak çıkarabilirim. )

 

************************************************************************************

watch out for (tr)  guard against, be careful on.  ( dikkatli olmak. )

watch out for your wallet.  there are too much pickpocketing in this city.  ( cüzdanına dikkat et. bu şehirde çok fazla yankesicilik var. )

 

************************************************************************************

wear away (tr,  sep)  reduce by rubbing, disappear by use.  ( aşındırmak, silmek. )

The ancient drawings on the stones have worn away by the wind.  ( taşların üzerindeki çok eski çizimler rüzgar tarafından silinmiş. ) 

 

************************************************************************************

wear out (tr/intr)  a. (intr) become useless, become exhausted.  ( eskimek, yorulmak. )

this material wore out quickly.  ( bu madde çabucak eskidi. )

b. (tr, sep)  wear until no longer useful.  ( eskitmek. )

my son wore out all his shoes.  ( oğlum bütün ayakkabılarını eskitti. )

c. (tr, sep) cause sb to become exhousted.  ( yormak, canını çıkarmak. )

The baby wore me out with his constant crying.  ( bebek sürekli ağlamasıyla benim canımı çıkardı. )

 

************************************************************************************

wipe out (tr, sep) destroy completely.  ( tamamen yok etmek. )

this bomb wiped 45 houses out last year.  ( bu bomba geçen yıl 45 evi yok etti. ) 

 

************************************************************************************

work out a. (intr)  succeed.  ( başarılı olmak. )

The plan worked out.  ( plan başarılı oldu. )

b. (tr,sep)  solve.   ( çözmek. )

I can’t work these codes out.  (  bu şifreleri çözemiyorum. )

c. (intr) train the body byphysical exercise.  ( formda kalmak için her gün egzersiz yap. )

 

************************************************************************************

write back (intr)  reply by letter.  ( mektupla cevap vermek, bildirmek. )

He wrote back accepting our offer.  ( teklifimizi kabul ettiğini bana mektupla bildirdi. )

 

************************************************************************************

write down (tr,  sep)   commit to paper.  ( kağıda yazmak, not etmek. )

write my telephone number down and call me whenever you want.  ( numaramı yaz ve her ne zaman istersen ara. )

 

************************************************************************************

write out (tr sep)  write sth completely.  ( -in tamamını yazmak. )

I wrote out the notes.  ( notların tamamını yazdım. )

Diğer Yazılar için tıklayın

[catlist categorypage=”yes” orderby=rand]

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.