Kelimeler

word & sentence

Bu yazımızda da bir kaç kelime açıklaması ve cümle ile kullanımıyla ilgili açıklama yapalım;

CATCH  :  yakalamak – yakalanmak 

 • The cat tried to catch the mouse.
 • Kedi fareyi yakalamaya çalıştı.

 

BURN  :  Yakmak – yanmak

 • That car burns only Diesel  oil.
 • O araba sadece Diesel yağ yakar.

 

BUY  :  Satın – almak

 • I will buy a car tomorrow.
 • Yarın bir araba satın alacağım.

BRING  :  getirmek

 • Please bring that pacgake to me.
 • Lütfen şu paketi bana getir.

 

WANT  TO  :  İstemek

 • I want to study lesson.
 • Ders çalışmak istiyorum.

 

ABSENT  :  Yok

 • An absent expression.
 • Bir açıklama yok.

 

ABSOLUTELY  : Kesinlikle

 • You’re absolutely right.
 • Sen kesinlikle haklısın.

 

ACCESS  Giriş, erişim

 • There is easy access by road.
 • Karayolu ile kolay erişim vardır.

 

ACHİEVE  : Ulaşmak, elde etmek, başarmak

 • He had finally achieved success.
 • O, sonunda başarıya ulaşmıştı.

 

AD:  İlan, reklam, duyuru

 • We publishing an ad in the local newspaper.
 • Yerel gazetede bir reklam yayınlıyoruz.

 

ADVİCE: Nasihat, tavsiye, öğüt

 • Follow your doctor’s advice.
 • Doktorunun tavsiyelerine uy.

 

ALLY:  Müttefik, dost, birleşmek, ittifak

 • The prince allied himself with the Scots.
 • Prens İskoçlar ile ittifak kurdu.

 

ALTERNATİVE  : Alternatif, değişik

 • Do you have an alternative solution?
 • Alternatif bir çözümünüz var mı?

 

ANALYSE:  Analiz etmek, çözümlemek

 • He tried to analyse his feelings.
 • O duygularını analiz etmeye çalıştı.

 

ANNOY: Kızdırmak, sinirlendirmek, rahatsız etmek

 • I’m sure she does it just to annoy me.
 • Eminim o sadece beni kızdırmak için yapıyor.

 

BABY: Bebek

 • A newborn baby
 • Yenidoğan bir bebek

 

BALANCE:  Dengelemek, uyum, terazi, balans

 • She balanced the cup on her knee.
 •  O fincanı dizinde dengeledi.

 

BANDAGE: Bandaj, sargı, sarmak

 • Don’t bandage the wound too tightly.
 • Yarayı çok sıkı bir şekilde sarma.

 

BEACH : Plaj, sahil, karaya çekmek

 • Tourists sunbathing on the beach
 • Turistler sahilde güneşleniyor

 

BEAK : Gaga, burun, ağız, hakim

 • The gull held the fish in its beak.
 •  Martı balığı gagasında tuttu.

 

BOARD: Binmek, tahta, pano, 

 • Passengers are waiting to board.
 • Yolcular binmeyi bekliyor.

 

BOAT: Tekne, kayık, gemi, kayıkla gezmek

 • a fishing boat  
 • bir balıkçı teknesi

 

BREATH: Nefes, soluk, esinti

 • I took a deep breath.
 •  Derin bir nefes aldım.

 

BRİNG: Getirmek,

 • Don’t forget to bring your books
 •  Kitaplarını getirmeyi unutma.

 

BROADCAST: Yayın

 • We watched a live broadcast of the speech.
 •   Konuşmanın canlı yayınını izledik.

 

BUBBLE: Kabarcık, baloncuk,

 • water bubbles
 •  Su kabarcıkları

 

BY: Tarafından, göre, ile, yoluyla, aracılığı ile

 • He came by bus.
 • Otobüs ile geldi.

 

Cable: Kablo, kablolu yayın

 • fibre-optic cable.
 • fiber optik kablo.

 

CALCULATİON: Hesaplama

 • Burak did a rough calculation.
 • Burak kaba bir hesaplama yaptı.

 

CANCER:  Kanser, kötü şey

 • Most skin cancers are completely curable.
 • Çoğu cilt kanseri tamamen tedavi edilebilir.

 

Careful: Dikkatli, titiz

 • Be careful!
 •  Dikkatli ol!

 

CAST: Oyuncular

 • The whole cast performs wonderful.
 • Bütün oyuncuların performansı harika.

 

CENTURY: Yüzyıl, asır

 • eighteenth century writers.
 • On sekizinci yüzyıl yazarları.

 

CHAPTER: Bölüm, kısım

 • I’ve just finished Chapter 7.
 • Ben şimdi 7. bölümü bitirdim.

 

CLAP:  Alkış, alkışlamak

 • Give him a clap!
 • Ona bir alkış verin.

 

COMPANY: Şirket, ortaklık

 • Company profits were 20% lower than last year.
 •  Şirket geçen yıldan %20 daha az kâr etti.

 

CYCLİNG: Bisiklete binme

 • Cycling is Europe’s second most popular sport.
 • Bisiklete binme Avrupanın ikinci en popüler sporudur.

DAD: babacığım

 • Do you live with your mum or your dad.?
 • Anneniz ve babanız ile mi yaşıyorsunuz?

 

DARK: Karanlık, koyu

 • Are the children afraid of the dark?  
 • Çocuklar karanlıktan korkar mı?

 

DATA: Veri, bilgi

 • This data was collected from 30 offices.
 •  Bu bilgi 30 ofisden toplandı.

 

DAY: Gün, gündüz

 • I saw burak 5 days ago.
 • Ben 5 gün önce Burak’ı gördüm.

 

 DEAF: Sağır, işitme engelli

 • he was born deaf.
 • O, işitme engelli doğdu.

 

DEATH: Ölüm

 • the anniversary of his wife’s death
 • onun karısının ölüm yıl dönümü

 

DEFİNİTİON: Tanım, tanımlama

 • What’s your definition of happiness?
 •   Sizin mutluluk tanımınız nedir?

 

DELİVERY: Teslim

 • Last 28 days for delivery.
 •  Teslimat için son 28 gün.

 

DEPARTMENT: Bölüm, 

 • the English department  
 •  İngilizce bölümü

 

DEPARTURE: Gidiş, kalkış, ayrılış

 • Flights should be confirmed 48 hours before departure.
 •  Uçuşlar kalkıştan 48 saat önce teyit edilmelidir.

 

DESCRİPTİON: Tanımlama, tarif, betimleme

 • general description of the software
 •   yazılımın genel tanımı

 

 

DESİRE: Arzu, istek

 • We all desire health and happiness.
 •  Hepimiz sağlık ve mutluluk isteriz.

 

DİAGRAM: Diyagram, şema

 • The results are shown in diagram 5.
 • Sonuçlar şema 5’de gösterilir.

 

DİSEASE: Hastalık, rahatsızlık

 • It is not known what causes the disease.
 • Hastalığın nedenleri bilinmemektedir.

 

DİSTRİCT: Bölge

 • the City of London’s financial district  
 •  Londra şehrinin finansal bölgesi

 

DO: Yapmak, etmek

 • What are you doing this evening?
 •  Bu akşam ne yapıyorsun?

 

DRİVİNG: Sürme, sürüş, araba kullanma

 • dangerous driving  
 • tehlikeli sürüş

 

DUMP: Çöplük, pis yer

 • How can you live in this dump?  
 • Bu çöplükte nasıl yaşayabilirsiniz?

 

EAR: Kulak

 • She whispered something in his ear.
 •  Onun kulağına bir şeyler fısıldadı.

 

EARLY: Erken, ilk, eski, erkenden

 • We arrived early the next day.
 •  Biz ertesi gün erkenden vardık.

 

ELSE: Başka

 • What else did he say?
 • O başka ne söyledi?

 

EMOTİON: Duygu, his

 • He lost control of his emotions.
 •  O duygularının kontrolünü kaybetti.

 

ENDİNG: Son, bitirme, sona erme

 • the anniversary of the ending of the Pacific War
 • Pasifik Savaşı’nın bitiş yıl dönümü

 

ENERGY: Enerji, güç, kuvvet

 • It’s a waste of time and energy.
 • O, enerji ve zaman kaybıdır.

 

ENJOYABLE: Eğlenceli, zevkli, keyifli

 • an enjoyable weekend
 • eğlenceli bir hafta

 

ESPECİALLY: Özellikle, bilhassa

 • I love Rome, especially in the spring.
 • Roma’yı seviyorum, özellikle baharda.

 

EVEN: Bile, dahi, hatta, eşit, düz

 • Our points are now even.
 • Puanlarımız şimdi eşit.

 

EVERYBODY:  Herkes

 • Have you asked everybody?
 • Herkese sordunuz mu?

 

FACT: Gerçek, olgu, durum

 • How do you account for the fact that unemployment is still rising.?
 • İşsizliğin hala arttığı gerçeğini siz nasıl açıklarsınız.?

 

FAİL: Başarısız, başarısız olmak, zayıf not, yapmamak

 • What will you do if you fail.?
 •  Başarısız olursan ne yapacaksın.?

 

FAİRLY: Dürüstçe, oldukça

 • He has always treated me very fairly.
 • O her zaman bana çok dürüstçe davrandı.

 

FAMİLY: Aile, soy, familya

 • It’s a family tradition.
 •  O bir aile geleneği.

 

FARTHER: Daha uzak

 • the farther shore of the lake
 •  gölün daha uzak kıyısı

 

FAST: Hızlı

 • Don’t drive so fast!
 • Çok hızlı sürme!

 

FEDERAL: Federal

 • a federal republic
 • federal bir cumhuriyet

 

FESTİVAL: Festival, şenlik

 • the Cannes film festival
 •  Cannes film festivali

 

FİLL: Doldurmak

 • Smoke filled the room.
 • Oda duman doldu.

 

FİNGER: Parmak

 • The old man wagged his finger at the youths.
 •   Yaşlı adam gençlere parmağını salladı.

 

FİT: Uygun, formda

 • Top athletes have to be very fit.  
 • Zirvedeki sporcular formda olmak zorundadır.

 

FLİGHT: Uçuş

 • We’re booked on the same flight.
 • Biz aynı uçuşa rezervasyon yaptırdık.

 

FLOAT: Süzülmek, yüzmek

The smell of new bread floated up from the kitchen.  /  Yeni ekmeğin kokusu mutfaktan yukarı süzüldü.

 

FLU: Grip

 • The whole family has the flu.
 • Bütün aile grip.

 

FOOT: Ayak

 • My feet are aching.
 • Ayaklarım ağrıyor.

 

FORK: Çatal

 • to eat with a knife and fork  
 •  bıçak ve çatal ile yemek

 

FRAME: Çerçeve, çerçevelemek

 • The photograph had been framed.  
 • Fotoğraf çerçevelenmiş.

 

FRİEND: Arkadaş, dost, ahbap

 • This is my friend Burak.
 •  Bu benim arkadaşım Burak.

 

FUEL: Yakıt, benzin, yakacak

 • nuclear fuels
 • nükleer yakıtlar

 

FUN: Eğlence

 • This game looks fun!  
 •  Bu oyun eğlenceli görünüyor.

 

FUTURE: Gelecek, istikbal

 • future generations
 • gelecek nesillerf

 

GAİN: Kazanmak, kazanç

 • Our loss is their gain.
 •  Bizim kaybımız onların kârı.

 

GARAGE: Garaj

 • an underground garage
 • bir yeraltı garajı.

 

GARDEN: Bahçe

 • children playing in the garden  
 •  çocuklar bahçede oynuyor

 

GATE: Kapı, geçit

 • A crowd gathered at the factory gates.
 • Fabrika kapılarında bir kalabalık toplandı.

 

GENERAL: Genel

 • the general belief
 •   genel inanç

 

GENEROUS: Cömert,

 • a generous benefactor
 • cömert bir hayırsever

 

GENTLY: Yavaşça

 • She held the baby gently.
 • O yavaşça bebeği tuttu.

 

GİRL: Kız

 • Good morning, girls!
 • Günaydın kızlar!

 

GLASS: Cam, bardak

 • glass bottle
 • bir cam şişe

 

GLUE: Tutkal, yapıştırıcı

 • She glued the label onto the box.
 • O, kutunun üzerine etiket yapıştırdı.

 

Go: Gitme, gitmek, gidiş

 • He goes to work by bus.
 • O, otobüs ile işe gider.

 

GOVERNOR: Vali, yönetici, müdür

 • a provincial governor.
 • il valisi

 

GRADUAL: Kademeli, aşamalı

 • a gradual change in the climate
 • iklimde kademeli bir değişiklik

 

GRAİN: Tahıl, tane, tanelemek, öğütmek

 • America’s grain exports
 • Amerika’nın tahıl ihracatı.

 

GRAMMER: Gramer, dil bilgisi

 • the basic rules of grammar.
 • temel dil bilgisi kuralları.

 

GRAND: Büyük

 • It’s not a very grand house.
 • O çok büyük bir ev değil.

 

GRASS: Çim, ot

 • The dry grass caught fire.
 • Kuru ot alev aldı.

 

GRAVE: Mezar

 • We visited Grandmother’s grave.
 • Biz büyükannenin mezarını ziyaret ettik.

 

GREY: Gri

 • I don’t like grey colour.
 • Ben gri rengi sevmiyorum.

 

GUN: Tabanca

 • The attacker held a gun to the hostage’s head.
 • Saldırgan rehinin kafasına silah dayadı.

 

HALF: Yarım, yarı

 • The glass was half full.
 • Bardak yarı doluydu.

 

HAPPEN: Olmak

 • Accidents like this happen all the time.
 • Bu gibi kazalar her zaman olur.

 

HAPPY: Mutlu

 • You don’t look very happy today.
 • Bugün çok mutlu görünmüyorsunuz.

 

HARMFUL: Zararlı, kötü

 • the harmful effects of alcohol
 • Alkolün zararlı etkileri

 

HAT: Şapka

 • a woolly hat
 • bir yünlü şapka

 

HAVE: Var, sahip olmak

 • I have a brother.
 • Benim bir erkek kardeşim var.

 

HAVE TO: Zorunda olmak, -meli, -malı

 • Sorry, I’ve got to go.
 • Üzgünüm, gitmek zorundayım

 

HEALTH: Sağlık

 • Exhaust fumes are bad for your health.
 • Egzoz dumanı sağlığınız için kötüdür.

 

HEAR: Duymak, dinlemek

 • I can’t hear very well.
 • Ben çok iyi duyamıyorum

 

HEART: Kalp

 • Diseases of heart.
 • Kalp hastalıkları.

 

HEEL: Topuk

 • shoes with a high heel
 • yüksek topuklu ayakkabı

 

HELPFUL: Yararlı, faydalı, yardımcı

 • Sorry I can’t be more helpful.
 • Üzgünüm, ben daha fazla yardımcı olamam.

 

HERE: Burada, işte!

 • Let’s get out of here.
 • Hadi buradan gidelim

 

HERO: Kahraman

 • one of the country’s national heroes
 • ülkenin ulusal kahramanlarından biri

 

HİDE: Gizlemek, saklamak

 • He hid the letter in a drawer.
 • O mektubu bir çekmecede sakladı.

 

HİGHLY: Son derece, çok, büyük ölçüde

 • highly successful
 • son derece başarılı

 

HİSTORY: Tarih, geçmiş

 • one of the worst disasters in recent history
 • yakın tarihin en kötü felaketlerinden biri

 

HOLD: Tutmak, tutunma

 • I firmly hold books
 • Ben kitapları sıkıca tutarım

 

HOLLOW: Boşluk, çukur

 • Trunk of the tree was in hollow.
 • Ağacın gövdesi çukurdaydı.

 

 

İCE CREAM: dondurma

 • Who wants an ice cream?
 • Kim dondurma ister?

 

İDEA: fikir, düşünce, görüş

 • The surprise party was Jane’s idea.
 • Sürpriz parti Jane’in fikriydi.

 

İLLEGAL: yasa dışı, kaçak

 • illegal immigrants
 • kaçak göçler

 

İMMEDİATELY: hemen, derhal

 • She answered immediately
 • Hemen cevap verdi.

 

İMPLY: ima etmek

 • Are you implying (that) I am wrong?
 • Benim hatalı olduğumu mu ima ediyorsunuz?

 

İMPRESSED: etkilenmek

 • I must admit I am impressed
 • Ben etkilendiğimi itiraf etmeliyim.

 

İNCLUDE: dahil, içermek

 • Does the price include tax?
 • Fiyata vergi dahil mi?

 

İNCREASE: arttırmak, artış

 • an increase of nearly 20%
 • yaklaşık % 20 artış

 

İNDEPENDENT: bağımsız, serbest

 • Mozambique became independent in 1975.
 • Mozambik 1975’te bağımsızlaştı.

 

İNDOOR: içeri, iç mekan

 • an indoor swimming pool
 • kapalı bir yüzme havuzu

 

İNDUSTRY: sanayi, endüstri

 • the needs of Turkish industry
 • Türk sanayisinin ihtiyaçları

 

İNFECTED: zararlı bakteri içeren

 • an infected water supply
 • bakterili bir su kaynağı

 

İNFECTİON: enfeksiyon, bulaşma

 • a throat infection
 • bir boğaz enfeksiyonu

 

İNFORMATİON: bilgi

 • a source of information
 • bir bilgi kaynağı

 

İNİTİALLY: başlangıçta.

 • Initially, the system worked well.
 • Başlangıçta sistem iyi çalıştı.

 

İNK: mürekkep

 • different coloured inks
 • farklı renkli mürekkepler

 

İNSİDE: içinde, içine

 • the inside pages of a newspaper.
 • bir gazetenin iç sayfaları

 

İNSTİTUTE: enstitü

 • a research institute
 • bir araştırma enstitüsü

 

İNTERESTED: ilgili, meraklı

 • I’m very interested in history.
 • Ben tarihe çok ilgiliyim.

 

İNTERNATİONAL: uluslararası

 • a pianist with an international reputation
 • uluslararası üne sahip bir piyanist

 

İNTERPRETATİON: yorumlama

 • Dreams are open to interpretation
 • Rüyalar yoruma açıktır.

 

İNTERRUPT: kesmek, yarıda kesmek

 • I hope I’m not interrupting you.
 • Umarım seni bölmüyorum.

 

İNTRODUCTİON: giriş, tanıtım

 • the introduction of new manufacturing methods
 • yeni üretim yöntemlerinin tanıtımı

 

İNVİTE: davet etmek, çağırmak

 • Have you been invited to their party?
 • Onları partiye davet ettiniz mi?

 

İTEM: madde, parça

 • Can I pay for each item separately?
 • Ben her parça için ayrı ayrı ödeme yapabilir miyim?

 

İTSELF: kendisi, kendi

 • The cat was washing itself.
 • Kedi kendini yıkıyordu.

 

JELLY: Jöle

 • jelly and ice cream
 • jöle ve dondurma

 

JOB: İş

 • I’m thinking of applying for a new job.
 • Yeni bir iş için başvurmayı düşünüyorum.

 

 

JOİN: Katılmak, birleştirmek

 • How do these two pieces join?
 • Bu iki parça nasıl birleştirilir?

 

JOİNT: Eklem

 • inflammation of the knee joint.
 • diz eklemi iltihabı

 

JOKE: Şaka, şaka yapmak

 • She was laughing and joking with the children.
 • O çocuklarla gülüyor ve şakalaşıyordu.

 

JUDGEMENT: Karar, yargı

 • The judgment will be given tomorrow.
 • Karar yarın verilmiş olacak.

 

 

JUMP: Atlamak, zıplamak

 • a jump of over six metre.
 • altı metrenin üzerinde bir atlama

 

KEEN: İstekli, meraklı

 • John was very keen to help.
 • John yardım için çok hevesliydi.

 

KİCK: Tekme, tepme

 • He aimed a kick at the dog.
 • Köpeğe bir tekme atmayı amaçladı.

 

KİLLİNG: Öldürme, cinayet

 • brutal killings
 • vahşi cinayetler

 

KİLOGRAM: Kilogram

 • 2 kilograms of rice
 • İki kilogram pirinç

 

KİNG: Kral

 • The eagle is the king of the sky.
 • Kartal gökyüzünün kralıdır.

 

KİTCHEN: Mutfak

 • We ate at the kitchen table.
 • Biz mutfak masasında yemek yedik.

 

KNİFE: Bıçak

 • She was murdered in a frenzied knife attack.
 • O şiddetli bir bıçak saldırısında öldürüldü.

 

KNİT: Örgü, kaynaşmak

 • I knitted this cardigan myself.
 • Ben kendime bu hırkayı ördüm.

 

KNOT: Düğüm

 • Tie the two ropes together with a knot.
 • Bir düğüm ile iki halatı bağlayın.

 

LAB: Laboratuvar

 • a lab technician
 • bir laboratuvar teknisyeni

 

LACK: Eksiklik, yoksunluk

 • Lack of confidence
 • Güven eksikliği

 

LATEST: Son, en son

 • What is the latest plan?
 • En son plan nedir?

 

LAUNCH: Başlatmak, lansman

 • a product launch
 • bir ürün lansmanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer kelimeler için tıklayınız…

Anasayfa için Tıklayınız….

Lütfen Oylayın

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Sevdiklerinizi Mutlu Edin.

https://www.facebook.com/hediyecin.net/