ingilizce son ekler suffiex konu anlatımı

      “İNGİLİZCE SON EKLER SUFFİEX KONU ANLATIMI”

 

 

 

 

İSİM OLUŞTURMA.

SIFATLARDAN İSİM TÜRETEN SON EKLER.

-ness                          weak = zayıf                                       weakness = zayıflık

.                                    clear = açık                                         clearness = açıklık

 

-th                                wide = geniş                                       width = genişlik

.                                     deep = derin                                       depth = derinlik

 

-ce                               different = fark                                  difference = fark

.                                    absent = yok                                       absence = yokluk

 

-bility                         visible = görülebilir                           visibility = görülebilirlik

.                                    probable = olası                                  probability = olasılık

 

-izm                            natural = doğal                                  naturalizm = doğalcılık

.                                    magnetic = manyetik                        magnetizm = manyetizma

 

-y                                 difficult = zor                                       difficulty = zorluk

-ty                               certain = kesin                                     certainty = kesinlik

-ity                              equal = eşit                                           equality = eşitlik

 

-ist                               special = özel                                        specialist = uzman

-ian                             electric = elektrik                                 electrician = elektrikçi

-ion                             perfect = mükemmel                           perfection = mükemmellik

-ment                         excited = heyecanlı                              excitement = heyecan

 

İSİMLERDEN İSİM TÜRETEN SON EKLER 

 

-ship                             member = üye                                      membership = üyelik

-dom                             free = özgür                                          freedom = özgürlük

-hood                            child = çocuk                                        childhood = çocukluk

-ist                                 economy = ekonomi                           economist = ekonomist

-eer                                engine = makine                                  engineer = mühendis

 

FİİLLERDEN İSİM TÜRETEN SON EKLER

-ence, -ance

to refer = başvurmak                                         reference = referans

to avoid = sakınmak                                          avoidance = sakınma

 

-ion, -tion, -ition, -ation, -cation, -ssion, -sion, -ption

to discuss = tartışmak                                       discussion = tartışma

to produce = üretmek                                        production = üretim

to oppse = karşı çıkmak                                    opposition = karşı çıkma

to observe = gözlemek                                       observation = gözlem

to apply = uygulamak                                        application = uygulama

to admit = kabul etmek                                      admission = kabul etme

to expand = genişletmek                                    expansion = genişletme

to assume = varsaymak                                      assumption = varsayım

 

-er, -or, -ar

to drive = sürmek                                                 driver = sürücü

to translate = çevirmek                                       translator = çevirici

to beg = dilenmek                                                 begger = dilenci

 

-y, -ery, -ity

to deliver = dağıtmak                                           delivery = dağıtım

to rob = çalmak                                                      robbery = hırsızlık

to prosper = verimleştirmek                               prosperity = verim

 

-ist, -yst, -ant

to type = yazmak                                                    typist = yazıcı

to analyse = analiz etmek                                     analyst = analizci

 

-ure, -ture

to press = sıkıştırmak                                            pressure = basınç

to mix = karıştırmak                                              mixture = karışım

 

-ment

to measure = ölçmek                                              measurement = ölçme

to arrange = düzenlemek                                       arrangement = düzenleme

 

-age

to use = kullanmak                                                   usage = kullanım

to leak = sızmak                                                         leakage = sızıntı

 

-ing

to begin = başlamak                                                  beginning = başlangıç

to train = eğitmek                                                      training = eğitim

 

-al

to try = denemek                                                         trial = deneme

to propose = önermek                                                proposal = öneri

 

-t

to produce = üretmek                                                 product = üretim

to complain = şikayet etmek                                      complaint = şikayet

 

SIFAT OLUŞTURMA

İSİMLERDEN SIFAT TÜRETEN SON EKLER

-y, -ly, -ful, -less

dust = toz                                                                       dusty = tozlu

year = yıl                                                                         yearly = yıllık

power = güç                                                                   powerfull = güçlü

care = dikkat                                                                  careless = dikkatsiz

 

-ous, -ious

danger = tehlike                                                            dangerous = tehlikeli

religion = din                                                                 religious = dini

 

-ish, -like

self = ben (kendi)                                                          selfish = bencil

life = canlı                                                                       lifelike = canlı gibi

 

-proof (geçirmez)

water = su                                                                       waterproof = su geçirmez

fire = ateş                                                                         fireproof = ateş geçirmez (yanmaz)

 

-an

italy = italya                                                                    italian = italyanca / italyaya ait / italyan

 

FİİLLERDEN SIFAT TÜRETEN SON EKLER

-ent, -ant

to depend = -e bağlı olmak                                         dependent = bağlı

to observe = riayet etmek                                            observant = itaatli

 

-able, -ible

to accept = kabul etmek                                                acceptable = kabul edilebilir

to permit = izin vermek                                                 permissible = izin verilebilir

 

-al, -tial, -tal, -tal, ical, -ic, -atic

experiment = deney                                                         experimental = deneysel

history = tarih                                                                   historical = tarihi

influence = etki                                                                  influential = etkili

electricity = elektrik                                                          electrical = elektriksel

magnet = mıknatıs                                                            magnetic = magnetik

system = sistem                                                                  systematic = sistematik

 

-some

trouble = rahatsızlık                                                           troublesome = rahatsız edici

 

-en

gold = altın                                                                            golden = altından (yapılmış)

wood = tahta                                                                         wooden = tahtadan (yapılmış)

 

-t

importance = önem                                                             important = önemli

silence = sessizlik                                                                 silent = sessiz

 

-ive

to decide = karar vermek                                                   decisive = kararlı

to effect = etki etmek                                                          effective = etkili

 

-ed, -en

to compute = hesaplamak                                                 computed = hesaplanmış

to fall = düşmek                                                                   fallen = düşmüş 

 

FİİL OLUŞTURMA 

İSİMLERDEN FİİL TÜRETEN SON EKLER

 

-en

lenght = uzunluk                                                                  to lengthen = uzatmak

strength = dayanıklık                                                          to strengthen = sağlamlaştırmak

 

-ize

memory = hafıza                                                                  to memorize = ezberlemek

standart = standart                                                              to standartize = standartlaştırmak

 

-ify

class = sınıf                                                                           classify = sınıflaştırmak

terror = dehşet                                                                     terrify = dehşete düşürmek

 

SIFATLARDAN FİİL TÜRETEN SON EKLER

 

-en

bright = parlak                                                                    brighten = parlatmak

short = kısa                                                                          shorten = kısaltmak

 

-ize 

modern = modern                                                              modernize = modernleştirmek

fluid = sıvı                                                                             fluidize = sıvılaştırmak

 

-ify

simple = basit                                                                      simplify = basitleştirmek

clear = açık                                                                           clearify = açıklamak

 

ZARF OLUŞTURMA

 

-ly

sonu “-y” ile biten kelimelerde “-y”, “-i” olur “ly” alır, sonu “-ll” ile biten kelimelerde sadece “-y” alır. sonu “-ic” ile biten kelimeler “-aly” alır. sonu “-e” ile biten kelimelerde “-e” düşer “-ly” alır. ek almayan ver, well, near gibi kelimeler zarftır. birkaç kelimeden oluşan zarf gibi davranan yapılar da vardır “last year”, “in the electrolyle”, “from time to time” vb…

 

easy = kolay                                         easly = kolayca/kolay olarak/kolay bir şekilde/kolay kolay

common = yaygın                              commonly = yaygın olarak

full = tam                                             fully = tam olarak

electronıc = elektronik                      electronicaly = elektronik olarak

simple = basit                                      simply = basitçe/basit biçimde

month = ay                                          monthly = her ay/aylık olarak

 

ways, -wards, (vari, tarzında, yönünde)

side = yan                                            sideways = yanyana

north = kuzey                                     northwards = kuzeye doğru

clock = saat                                         clockwise = saat yönünde

cross = çapraz                                    crosswise = çapraz tarzında, çaprazlama

 

!!!!.  cümle içerisinde zarf sırası “hal (manner) + place (yer) + frequency (sıklık) + time (zaman)” şeklindedir çevirisi en sondan başlanarak yapılır. aynı tipteki zarfların sıralaması ise özelden genele doğru yazılır.

 

örneğin.  the motor was tested very thoroughly (hal) in the laboratory (yer) several times (sıklık) last week (zaman)

( motor geçen hafta birkaç defa laboratuarda tam olarak test edildi. )

 

örneğin.  three new generators were recently installed in the power station near the biggest dam in the south of anatolia .

( yer zarflarının sırasına dikkat ediniz. )

 

[anadolunun güneyinde en büyük barajın yakınındaki güç istasyonunda son zamanlarda üç yeni jeneratör kuruldu. ]

 

!!!!. sonuna “s” takısı alan bilim isimleri tekildir ve çeviride ya tek başlarına ya da bilim alarak çevrilebilir.

örneğin.  “physics” = fizik (bilimi)

 

 

Diğer Konular

Subjects and There is / There are

İngilizce Sayılar

İngilizce Sayılar ve Sıra Belirten Numaralar (Numbers and Ordinal Numbers)

İngilizce Mevsimler – Aylar-Günler (English Seasons – Months – Days)

Who has got kullanımı

Diğer Yazılar için tıklayın

[catlist categorypage=”yes” orderby=rand]

 

1 Comment on ingilizce son ekler suffiex konu anlatımı

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.