CONJUNCTION for and nor but or yet so ingilizce bağlaçlar

ingilizce bağlaçlar,CONJUNCTION, for,and, nor,but,or,yet,so, ingilizce bağlaçlar nedir, ingilizce bağlaçlar konu anlatımı

CONJUNCTION – BAĞLAÇLAR

Bağlaçlar yani İngilizce’deki Karşılığı olan conjunctions,  sözcükleri ya da cümleleri birleştirirken kullanılırlar.  Tüm bağlaçları Üç ayrı başlık altında  inceleyebiliriz.

 • Coordinating conjunctions Birleştirme bağlaçları
 • Correlative conjunctions Denklik baglaclari
 • subordinating conjunctions Yan cumle bağlaçları

 

 

 

“yan cümle bağlaçları” anlamındaki Subordinating Conjunctions  bir yan cümleyi temel cümleye bağlamakta kullanılır.

Bu bağlaçların hepsini kullanımlarıyla birlikte ayrıntılı olarak”Adverb Clauses” (Zarf cümlecikleri)  başlıklı ünitede inceleyebilirsiniz.  

Bu ünitede ise sadece birleştirme ve denklik bağlaçları açıklanmıştır.

 

COORDINATING CONJUNCTIONS

Birleştirme bağlaçları

“Birleştirme bağlaçlan”  and,  but,  for,  or,  so,  yet ve nor dur. Birbirinden bağımsız ama anlamca eşit miktarda önem taşıyan iki ayrı cümleyi bileşik bir cümleye dönüştürürler.  Bu tür bağlaçlardan hangilerini kullanmamız gerektiğini cümlenin  anlamlarından yola çıkarak bulabilirsiniz .

 

 

 

Sally is very intelligent and she is very friendly.  but she sometimes makes foolish mistakes.

for her parents are very intelligent.

or she seems that way

so she gets high points on the exams

yet she forgets easily what she learns.

 

and ek bilgi bildirir

but zıtlık bildirir

for neden bildirir

or seçenek bildirir

so sonuç bildirir

yet zıtlık bildirir

iki cümleyi birbirine bağlayan birleştirme bağlaçlarından önce genellikle virgül kullanılır.  Ancak cümlelerin çok kısa olduğu durumlarda virgülün kullanılmadığı da görülmektedir.

 

And (ve)  

Sıfatlar,  isimleri,  zarflan,  fiilleri ve cümleleri birleştirmek için kullanılan”ve”  anlamındaki bağlaç.

 

Go and tell him the truth

(Git ve ona gerçeği söyle.)  

 

She washed her face and combed her hair.

Yüzünü yıkadı ve Saçını taradı.  

 

My sister and my father went to the post office.

Kardeşim ve babam postahaneye gitti

 

The house was big and comfortable.

Ev büyük ve rahattı.

 

or (ya da)

 isimleri,  sıfatlar ya da cümlecikleri birleştiren veya / ya da”  anlamında bir bağlaç.

 

They will return in September or at the end of the year

 

I read novels or watch television in my spare time.

(Boş zamanlarımda roman okurum ya da televizyon izlerim.)

He wants to listen to some music or(to)  watch TV

(Biraz müzik dinlemek ya da televizyon izlemek ister.)

 

But , Yet  (fakat ama)

Sıfatlar ya da cümleleri birleştirmekte kullanılan ” zıtlık”  bildiren bağlaçlardır.  Cümleleri birleştirirken “but”  ya da”yet”in öncesinde virgül kullanılır :

 

She had to work for her final exam at the weekend,  but / yet she prefered to go on a trip

(Haftasonu final sınavına çalışmalıydı ama o bir geziye çıkmayı tercih etti.)

 

Her sister is very clever,  but/yet arrogant

(Kız kardeşi çok zeki ama kibirli.)  

 

Yasemin wanted to go to a movie,  but yet I have already seen that film

Yasemin sinemaya gitmek istedi fakat ben o filmi zaten görmüştüm.)  

 

John got married in July,  but yet he got divorced in September.

(John Temmuz’da evlendi ama Eylül de boşandı)  

 

For (Çünkü)

 çünkü  anlamına gelen for neden bildirir.  Önüne virgül getirilir. 

 

 Don’t phone her in the morning,  for she sleeps till noon.

(Onu sabah arama çünkü öğlene kadar uyur)

 

I can’t take notes when he speaks,  for he speaks rapidly.

(O konuşurken not alamıyorum çünkü çok hızlı konuşuyor.)  

So (bu yuzden,  o nedenle)

Sonuç(result)  bildiren bir bağlaçtı.  Konuşma dilinde sıkça kullanılır.  Bir açıklama cümleciğinin önünde bulunur.  

 

There was an accident on the way,  so we were late for the meeting

Yolda bir kaza vardı,  bu yüzden toplantıya geç kaldik.)  

Hakan gossips about his friends,  so many people don’t like him

(Hakan arkadaşlar hakkında dedikodu yapar,  bu yüzden pek çok insan onu sevmez)

 

Nor

(olumsuz anlamdaki iki basit cümleyi birleştirirken iki cümle arasında kullanılan nor ikinci cümleyi devrik hale getirir.  Yani ikinci cümlenin yardımcı fiili nor dan hemen sonra,  özneden önce gelir.  Nor’dan sonra gelen yardımcı fiil gramer dönüştürülmez )

 

My sister will never get married,  nor will she have a child

(Kız kardeşim evlenmeyeceği gibi çocuğu da olmayacak.)

 

He can’t walk,  nor can he see.  

Yürüyemediği gibi göremiyor da.)

 

 Sue hasn’t done her homework,  nor has she helped her mother.

(Sue ödevini yapmadığı gibi annesine de yardim etmedi.)  

 

Ayse couldn’t answer this question,  nor could Ali

(Ayşe bu soruyu yanıtlayamadığı gibi Ali de yapamadı.)

 

CORRELATIVE CONJUNCTIONS

Denklik bağlaçları

 

İkili olarak kullanılan denklik bağlaçları:  Both….  and,  Neither…nor,  Either or,  Not only.  but also dan oluşmaktadır.  

 Sözcük öbeklerini,  nesneleri,  özneleri,  sıfatlar,  fiilleri ya da zarflan birleştiren denklik bağlaçları arasında yer alan”not only but also”  cümleleri ve sıfatlara birbirine bağlar

 

Kullanımı ise aşagıdaki gibidir:

Not only but also (Sadece değil . . da )

 

Bu bağlaç eğer iki özneyi birleştirmekteyse fiilin daha yakınında bulunan özne fiilin tekil mi yoksa çoğul mu olması gerektiğini belirler:  

 

Not only the bride but also the groom has to prepare for a tiring wedding day

(Sadece gelin değil,  damat da kendini yorucu bir düğün gününe hazırlamalı)

 

 Not only friendship but also devotion is important to a relationship.

(Bir ilişkide sadece arkadaşlık değil bağlılık da önemlidir)

 

 Not only John but also his parents are here.

(Sadece John değil ailesi de burada.)  

 

They sold not only their car but also their house.

(Sadece arabalarni da degil eulerini de sattlar)

 

Her sister is not only selfish but also rude

(Kız kardeşi sadece bencil değil kabadır da.)

 

iki ayrı cümleyi birbirine bağlarken “not only”  cümle basında kullanıldığında ilk cümlenin yardımcı fiili özneden önce,  not only den hemen sonra gelir.  

 

Not only is my son intelligent but also sociable

(oğlum sadece zeki değil sosyaldir de)

 

Neither nor(ne ne de)

 Gramer yapısı bakımından olumlu olan bir cümlede kullanıp cümleye olumsuz bir anlam katan bağlaçtır.

 

You can go neither to the match nor to the cinerna.

(Ne maça ne de sinemaya gidebilirsin.)

 

She will be neither a teacher nor a lawyer

(Ne öğretmen ne de avukat olacak.)  

 

Bu bağlaç eğer iki özneyi birbirine bağlıyorsa cümle içindeki fiilin tekil mi yoksa çoğul mu olması gerektiğini fiilin en yakınındaki özne belirler:

 

Neither Arthur nor Ricardo is in class.

(Ne Arthur ne de Ricardo sınıfta)  

 

Neither Arthur nor his friends are in class

(Ne Arthur ne de arkadaşları sınıfta

 

Either or(ya ya da)  

Genellikle olumlu cümlelerde kullanılan bu bağlaç iki seçenek arasında tercih bildirir

 

You can go either to the concert or to the cinema
She will be either a teacher or a lawyer

(o ya öğretmen ya da avukat olacak)

 

Olumsuz yapıdaki cümlelerde kullanıldığında bu bağlaç”neither nor”  anlamını verir

 

She couldn’t have left her scarf either at home or in the office.

(Atkısını ne evde ne de ofiste bırakmış olamaz.)

 

Both and(hem hem de)  

 

We can both speak and write in German.

(Hem Almanca konuşabiliyor hem de yazabiliyoruz.)  

 

She is both talented and intelligent

(O hem yetenekli hem de zeki)

 

Bu bağlaç eğer iki özneyi birbirine bağlıyorsa cümlenin ana fiili daima çoğul olmalıdır.

 

Both patience and honesty are important in a friendship)

(Hem sabır hem de dürüstlük bir arkadaşlıkta önemlidir. )

 

Both Arthur and Ricardo are absent today.

(Hem Arthur hem de Ricardo büğün yok)

 

 Both my father and my brother are here.

(Hem babam hem de erkek kardesim buradalar.)

 

DENKLİK BAĞLAÇLARINDA PARALEL YAPI

Denklik bağlaçlarının her iki bölümünde de ayni gramer yapısı bulunmalıdır.  

 

Both + noun +and + noun

They wasted both time and money.  

 

Not only +verb +but also + verb

 

She not only shouted but also cried

 

We’ll play either chess or backgammon

Either +noun + or +noun

 

Neither + verb + nor +verb

He can neither read nor write

 

 

 

 

Özet

Conjunctions Concession

Conjunctions Condition

 • if
 • only if
 • unless
 • until
 • provided that
 • assuming that
 • even if
 • in case (that)
 • lest

Conjunctions Comparison

 • than
 • rather than
 • whether
 • as much as
 • whereas

Conjunctions Time

 • after
 • as long as
 • as soon as
 • before
 • by the time
 • now that
 • once
 • since
 • till
 • until
 • when
 • whenever
 • while

 

Conjunctions Reason

 • because
 • since
 • so that
 • in order (that)
 • why

Relative Adjective

 • that
 • what
 • whatever
 • which
 • whichever

Relative Pronoun

 • who
 • whoever
 • whom
 • whomever
 • whose

Conjunctions Manner

 • how
 • as though
 • as if

Conjunctions Place

 • where
 • wherever

 

CONJUNCTION / Bağlaçlar

 

1 Comment on CONJUNCTION for and nor but or yet so ingilizce bağlaçlar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.