ADVERBS OF DURATION(Süreç zarfları)

ADVERBS OF DURATION (Süreç zarfları)  

 

Ago,  all (day,  night)  long,  no more, (not) any longer gibi zarflar süreç zarfları (adverbs of duration)  olarak nitelendirilirler.  Bunların yanısıra by,  during,  from………..to/until till,  for,  throughout gibi kelimeler de süreç zarfıdır.  Bunlar arasında en sık rastlananların kullanım kuralları şöyledir:  

 

For: Cümle içinde for zaman süreci belirterek kullanılır. “How long(Ne kadar süre?)  sorusuna karşılık verir.  Türkçe karşılığı”süresince,  boyunca”dir

 

They played tennis for three hours.   (Üç saat boyunca tenis oynadılar.)

 

 Ago:  Cümle içinde zaman süreci +ago siralamasıyla kullanılır. “When?” (ne zaman?)  ve”How long ago(ne kadar süre önce?)  sorularına cevap verir.  Türkçe karşılığı”önce”dir

 

Since:  Bir zaman sürecinin geçmişte bir zamana kadar devam ettiğini söylerken past perfect ten ile,  bir sürecin şu ana kadar devam ettiğini ifade etmek için present perfect tense ile kullanılır

 

I haven’t seen her since October. (Onu Ekim’den beri görmedim.)

She hadn’t gone to the cinema since 1997.    (Geçen ay sinemaya gitti.  1997’den beri sinemaya gitmemişti.)

 

Cümle içinde by zaman ifadesi şeklinde kullanılır.  zaman olarak future perfect tense ile kullanımına rastlanır.  

 

By the end of this year,  we will have gone to Paris   ( Bu yllin sonlarinda Paris’e gitmiş olacağız.)

 Ancak by saat tarih kullanımında past perfect tense kullanımına rastlanabilir.  

 

During / In  / Throughout

 

During her zaman bir isim alan bir süreç zarfıdır.  Bir şeyin olduğu sürecin tamamını kapsar.  Türkçe’deki tam karşılığı “esnasında”dir.  Zaman ya da süre söz konusu eylemden sonra kullanılır.  

 

They met a lot of people during their holiday.    (Tatilleri esnasında pek çok insanla tanıştılar)  

Jane began to feel sick during the conversation.   (Jane konuşma esnasında hasta hissetmeye başladı)

 

“In”,  during yerine kullanılabilir ancak ortada belirli bir zaman süreci yoksa o durumda during’in yerine kullanılamaz.  Yani”in”  kullanımı için ay,  yıl,  mevsim ve bunun gibi uzun zaman süreçlerinin belirtilmesi daha doğrudur.

 

in (the)  summer (yazın)

in 1978 (1978’de)

in October (Ekim’de)

in the 17th century (17.  Yüzyılda)  

in the 1980s (1980’lerde)  

 

sonuna dek olduğunun altini during için during n yerine kullanilir.  e he whole ve için entire gibi”tüm,  bütün”  anlamına gelen ifadelerle de kullanıldığına sıkça rastlanır.  

 

During throughout the whole the entire year he travelled by his caravan.   (Bütün bir yıl boyunca karavanıyla seyahat etti.)

 

 till/until From to Bir eylemin başlangıç ve bitiş süresini belirtmekte kullanılır.  

 

They will study from 5 to /till 10.   (Saat 5’ten 10’a kadar ders çalışacaklar)

l will leave this flat until till February.  (Şubat’a kadar bu apartman katını boşaltacağım.)  

 

No more,  any more no longer(not anv longe Bu zarflar olumsuz ifadelerde kullanılır ve bir sürecin artık bittiğini ya da sona ermesi gerektiğini belirtir.

 

She can’t deny it any more any longer.  (Onu daha fazla inkar edemez.)

 I can no longer resist this situation.    (Bu duruma daha fazla dayanamam.)

 

long All bir eylemin belirli bir süreç boyunca devam ettiğini belirten başka bir süreç zarfıdır.  Özellikle day ve night gibi kelimelerle kullanılır.

 

He played basketball all day long. (Bütün gün boyunca basketbol oynadı.)

She saw nightmares all night long. (Bütün gece boyunca kabuslar gördü.)

 

ADVERB / zarflar

 

 

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Adverb Konu Anlatımı | İngilizcemiz

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.